Spa­ja­nja & pre­uzi­ma­nja

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Pe­tro­ke­mi­ja u Lu­ci Ši­be­nik Pe­tro­ke­mi­ja iz Ku­ti­ne je na jav­nom na­tje­ča­ju ku­pi­la do­dat­nih 50 pos­to udje­la u Lu­ci Ši­be­nik za 24,3 mi­li­ju­na ku­na. Ti­me je tvrt­ka iz Ku­ti­ne doš­la u po­sjed 79,52 pos­to udje­la te lu­ke spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za uto­var i is­to­var ra­su­tih te­re­ta. Sta­tus: Do­go­vo­re­no No­vi vlas­ni­ci Ma­ra­ske Osječ­ki pro­izvo­đač de­ter­dže­na­ta Sa­po­nia i bje­lo­var­ski pro­izvo­đač kek­sa Ko­es­tlin no­vi su vlas­ni­ci 68,08 pos­to te­melj­nog ka­pi­ta­la Ma­ra­ske. Od­lu­ka­ma glav­ne skup­šti­ne za­dar­ske Ma­ra­ske omo­gu­će­no je da du­go­vi ko­je je ta tvrt­ka ima­la pre­ma Sa­po­ni­ji i Ko­es­tli­nu bu­du pre­tvo­re­ni u vlas­nič­ke udje­le. Sta­tus: Do­go­vo­re­no Sber­bank ku­pu­je De­nizBank Sber­ban­kov plan pre­uzi­ma­nja tur­skog De­nizBan­ka bli­ži se re­ali­za­ci­ji. Vlas­nik tur­skog kre­di­to­ra, fran­cu­sko-bel­gij­ska ban­ka Dexia po­t­vr­đi­la je ek­s­klu­ziv­ne pre­go­vo­re s Ru­si­ma. Sta­tus: Če­ka­nje Ki­ne­zi že­le Dal­ma­ci­ja­vi­no Ki­ne­sko pos­lov­no iz­as­lans­tvo, čel­ni­ci jed­ne ta­moš­nje tvrt­ke ko­joj je os­nov­na dje­la­tost tek­s­til­na in­dus­tri­ja proš­lo­ga je tjed­na obi­la­zi­lo po­go­ne Dal­ma­ci­ja­vi­na u ste­ča­ju za či­ju su kup­nju na­vod­no za­in­te­re­si­ra­ni. Ki­ne­zi bi uz po­go­ne ku­pi­li ivi­no­gra­de Dal­ma­ci­ja­vi­na. Sta­tus: Na­ga­đa­nja Ni­ke se rje­ša­va Um­bra Ame­rič­ki pro­izvo­đač sport­ske opre­me Ni­ke tra­ži kup­ca za svo­je bren­do­ve Um­bro i Co­le Ha­an da bi se mo­gao bo­lje fo­ku­si­ra­ti na svoj is­to­ime­ni te bren­do­ve Co­nver­se, Jor­dan i Hur­ley. Sta­tus: Na­ga­đa­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.