Qu­aes­tu­su ‘miš­lje­nje s re­zer­vom’

Ne­kret­nin­ski fond zbog sma­nje­ne vri­jed­nos­ti imo­vi­ne u gu­bit­ku 12,5 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ne­kret­nin­ski fond Qu­aes­tus proš­le go­di­ne je pos­lo­vao s do­bi­ti od osam mi­li­ju­na ku­na, no ka­da se u re­zul­ta­te uklju­či sma­nje­na fer vri­jed­nost fi­nan­cij­ske imo­vi­ne ko­ja je ras­po­lo­ži­va za pro­da­ju, do­la­zi se do gu­bit­ka od 12,5 mi­li­ju­na ku­na.

Ukup­ni ne­to pri­ho­di iz­no­si­li su 19,2 mi­li­ju­na, dok su ukup­ni ra­sho­di iz pos­lo­va­nja bi­li 10,2 mi­li­ju­na.

U re­vi­di­ra­nom go­diš­njem iz­vje­šta­ju re­vi­zor se os­vr­nuo na aneks ugo­vo­ra Qu­aes­tu­sa ko­ji ka­žu, ni­je knji­žen pre­ma ra­ču­no­vod­stve­nim pra­vi­li­ma, zbog če­ga je fond za­ra­dio “miš­lje­nje s re­zer­vom”. ne­to pri­ho­da os­tva­ri­le su la­ni Qu­aes­tus ne­kret­ni­ne Ri­ječ je o anek­su o naj­mu ko­ji je Qu­aes­tus pot­pi­sao s tvrt­kom Hlad po­ljo­pri­vre­da, a ti­če se naj­ma zem­lji­šta i bi­olo­ške imo­vi­ne.

Na­jam je, ka­že re­vi­zor, pre­ma ori­gi­nal­nom ugo­vo­ru tre­bao bi­ti kla­si­fi­ci­ran kao fi­nan­cij­ski, a tek na­kon anek­sa kao ope­ra­tiv­ni, od­nos­no re­tro­ak­tiv­na pri­mje­na anek­sa ni­je bi­la u skla­du s pra­vi­li­ma.

Iz Fi­ma Glo­bal Inves­ta, ko­ji je uprav­lja­nje fon­dom pre­uzeo od Bo­ris­la­va Ške­gre, ko­ji je la­ni smi­je­njen zbog rje­še­nja Han­fe, ka­žu ka­ko se sa­mo ra­di o raz­li­či­tom ra­ču­no­vod­stve­nom pri­ka­zu is­tih ugo­vo­ra.

PIXSELL

Qu­aes­tus je ve­ći­nu 2011. vo­dio Bo­ris­lav Ške­gro, ali je smi­je­njen zbog rje­še­nja Han­fe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.