Pri­nos na obvez­ni­ce IGH od 8,5 do 9,5 pos­to

Ci­je­na za­du­ži­va­nja je vi­so­ka, ali kom­pa­ni­ji je pre­sud­no is­pla­ti­ti ‘ko­mer­ci­jal­ce’ ko­ji dos­pi­je­va­ju u pe­tak

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ins­ti­tut IGH iz­dat će ko­nver­ti­bil­ne obvez­ni­ce uz pri­nos iz­me­đu 8,5 i 9,5 pos­to. Objav­lje­no je to u pe­tak na Za­gre­bač­koj bur­zi u po­zi­vu ula­ga­či­ma za upis za­mje­nji­vih obvez­ni­ca. U tom po­zi­vu sto­ji ka­ko je no­mi­nal­ni iz­nos iz­da­nja do 115 mi­li­ju­na ku­na, a obvez­ni­ca će bi­ti de­no­mi­ni­ra­na u euri­ma.

Pri­nos od 8,5 do 9,5 pos­to je vi­sok i sa­mim ti­me Ins­ti­tut IGH se sku­po za­du­žu­je, ko­men­tar je jed­nog su­di­oni­ka tr­ži­šta ka­pi­ta­la. Pod­sje­ća ka­ko je, us­po­red­be ra­di, pri­nos dr­žav­nih pe­to­go­diš­njih eur­skih obvez­ni­ca 6,25 pos­to. No, Ins­ti­tut IGH se, ka­že naš su­go­vor­nik, mo­ra za­du­ži­ti jer mo­ra pri­je sve­ga is­pla­ti­ti ko­mer­ci­jal­ne za­pi­se ko­ji dos­pi­je­va­ju u pe­tak, sto­ga im, sma­tra, ci­je­na du­ga u ovo­me tre­nut­ku ni­je pre­sud­na.

Kao što je bio slu­čaj i u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji te gra­đe­vin­ske kom­pa­ni­je pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na, svi ula­ga­či ko­ji že­le su­dje­lo­va­ti u kup­nji ko­nver­ti­bil­nih obvez­ni­ca, mo­ra­ju upla­ti­ti naj­ma­nje 50.000 eura u kun­skoj pro­tu­vri­jed­nos­ti.

Knji­ga upi­sa otva­ra se u po­ne­dje­ljak u 10 sa­ti, a za­tva­ra se idu­će­ga da­na u 16 sa­ti do ka­da ula­ga­či ko­ji bu­du su­dje­lo­va­li mo­ra­ju pos­la­ti obve­zu­ju­ću po­nu­du. No­vac inves­ti­to­ra mo­ra bi­ti upla­ćen u sri­je­du do 9 sa­ti ka­da se za­mje­nji­ve obve-

Čel­nik zni­ce i iz­da­ju. Ka­ko je Pos­lov­ni dnev­nik pr­vi pi­sao, za obvez­ni­cu Ins­ti­tut IGH jam­či ne­kret­ni­na­ma. Ta­ko inves­ti­to­ri­ma ga­ran­ti­ra pos­lov­nom zgra­dom u Spli­tu, ali i zem­lji­štem u Ve­li­koj Ko­pa­ni­ci na ko­jem kom­pa­ni­ja ra­di pro­jekt “Sla­vo­ni­ja Cen­tar”. Ukup­na pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost tih ne­kret­ni­na iz­no­si 80,7 mi­li­ju­na ku­na. Ri­ječ je o pos­lov­noj zo­ni od oko mi­li­jun če­tvor­nih me­ta­ra.

Ta­ko­đer, po­zva­ni su svi vlas­ni­ci ko­mer­ci­jal­nih za­pi­sa da se oda­zo­vu po­zo­vu i za­mi­je­ne za­pi­se za pe­to­go­diš­nje obvez­ni­ce. Oni ko­ji pris­ta­nu na to, za­pi­si će se za­mi­je­ni­ti dan ka­da obvez­ni­ce bu­du iz­da­ne.

PIXSELL

IGH Ju­re Ra­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.