Pre­ba­ci­li 40% di­oni­ca

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Druš­tvo

Auc­tor bio je pre­vi­še iz­lo­žen u Sla­von­skom za­tvo­re­nom inves­ti­cij­skom fon­du. Pre­ma odred­ba­ma Za­ko­na o tr­ži­štu ka­pi­ta­la, “iz­lo­že­nost inves­ti­cij­skog druš­tva pre­ma oso­bi ili gru­pi po­ve­za­nih oso­ba ne smi­je pre­la­zi­ti 25 pos­to ka­pi­ta­la tog druš­tva”. Bu­du­ći da je Auc­tor, pre­ma rje­še­nju ko­je je u pe­tak obja­vi­la Han­fa, bio u pre­ko­ra­če­nju do­pu­šte­ne iz­lo­že­nos­ti u od­no­su na Slavonski ZIF, svoj udio mo­rao je pre­ba­ci­ti na dru­gu tvrt­ku. Ta­ko je Han­fa Auc­to­ru odo­bri­la sta­tus­nu pro­mje­nu “odva­ja­nja s pre­uzi­ma­njem” pre­ma ko­joj je 1,3 mi­li­ju­na di­oni­ca (39,9 pos­to kom­pa­ni­je) pre­ba­cio na tvrt­ku Li­pa-pro­met. To je, ina­če, tvrt­ka ko­ju je još 1993. go­di­ne os­no­vao Ma­ri­jan Pa­lić, ina­če os­ni­vač Auc­to­ra. Li­pa-pro­met proš­le go­di­ne, pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne ni­je ima­la pri­ho­de.

PXL

Ma­ri­jan Pa­lić, os­ni­vač i suv­las­nik Auc­to­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.