Pri­pu­zov do­bar po­sao u Ka­šte­li­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Br­že ne­go što se to oče­ki­va­lo C.I.O.S. gru­pa, ku­pac Že­lje­za­re Split, do­mo­gla se su­rad­njom s nje­mač­kim Tec­h­co­mom ka­pi­ta­la za nas­ta­vak ra­da u če­li­ča­ni...

Rad­ni­ci pro­pa­le Že­lje­za­re Split vje­ro­jat­no su bi­li sprem­ni pu­ha­ti na hlad­no kad je “kralj me­tal­nog ot­pa­da” Pe­tar Pri­puz ku­pio na draž­bi imo­vi­nu tvrt­ke u ste­ča­ju. Do­ta­daš­nji po­ku­ša­ji pri­va­ti­za­ci­je re­dom su pro­pa­da­li, a čak i kad bi bi­li do­ve­de­ni do kra­ja - kao kad ih je ku­pio polj­ski Zlo­mrex - sve je vr­lo br­zo ra­zot­kri­ve­no kao po­ku­šaj da se ku­pac do­mog­ne zem­lji­šta bez pre­vi­še vo­lje za nas­tav­lja­njem pro­izvod­nje.

Zbog to­ga po­s­ljed­nje dvi­je vi­jes­ti iz Ka­štel Su­ćur­ca i, po no­vo­me, Adria Če­li­ka do­is­ta mo­gu iz­ma­mi­ti po­ne­što osmi­je­ha na li­ca svih onih ko­ji su go­di­na­ma mal­tre­ti­ra­ni uobi­ča­je­nim hr­vat­skim mo­de­lom uprav­lja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom. C.I.O.S. gru­pa naj­pri­je je po­kre­nu­la prob­nu pro­izvod­nju u va­lja­oni­ci, odak­le će do­la­zi­ti gra­đe­vin­ski če­lik, a br­že ne­go što se to oče­ki­va­lo do­mo­gli su se su­rad­njom s nje­mač­kim Tec­h­co­mom ka­pi­ta­la za nas­ta­vak ra­da u če­li­ča­ni.

Ta­ko je pro­jekt ko­ji je na po­čet­ku bu­dio sum­nje ti­pa “ma oni će sa­mo ras­pro­da­ti opre­mu kao sta­ro že­lje­zo” za­pra­vo sa­da prak­tič­ki za­okru­žen. Pri­puz će u kru­gu tvor­ni­ce ima­ti cen­tar za pri­kup­lja­nje i re­cik­la­žu me­tal­nog ot­pa­da, ko­ji će pos­lu­ži­ti kao si­ro­vi­na za če­li­ča­nu u ko­joj će se ra­di­ti gre­di­ce, od ko­jih će va­lja­oni­ca pro­izvo­di­ti gra­đe­vin­ske šip­ke. Zvu­či jed­nos­tav­no, ali go­to­vo jed­na­ko jed­nos­tav­no zvu­ča­lo je i u ne­kim proš­lim vre­me­ni­ma, kad je dr­ža­va za in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te po­put auto­ces­te ra­di­je uvo­zi­la šip­ke ne­go ih ku­po­va­la od vlas­ti­te tvor­ni­ce u Ka­šte­li­ma. Vla­di­mir Fer­de­lji Cro­ma Ni­ko­la Vu­lja­nić Hr­vat­ski la­bu­ris­ti Da­mir No­vot­ny eko­nom­ski ana­li­ti­čar Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec pred­sjed­nik HOK-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.