Po­sve­tih mu 12 Hva­los­pje­va, Šest Kom­pli­me­na­ta Ko­ji na­gi­nju Hva­los­pje­vi­ma, Šest ne­utral­nih spo­mi­nja­nja i JED­NU BLAGU SATIRU

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

TO­MIS­LAV BIR­TIĆ to­mis­lav.bir­tic@24sa­ta.hr po­vo­ljan os­vrt na Ma­lu knji­gu ko­ja i da­lje po­bje­đu­je tr­ži­šte (ja sam su­nak­lad­nik), znao je i pos­ta­ti link na moj tekst, a vje­ru­jem da pu­bli­ka pam­ti i na­še pri­ja­telj­ske di­ja­lo­ge is­pod nje­go­vih tek­s­to­va.

Ci­je­lo to vri­je­me, od ko­lo­vo­za 2009. do ožuj­ka 2012., dok sam pi­sao da je Ba­kić naj­ve­ći auto­ri­tet i dru­ge kom­pli­men­te, Ba­kić ni­je osje­tio po­tre­bu pi­sa­ti me­nadž­men­tu mo­je kom­pa­ni­je. Za­ne­ma­ri­mo sad što sam, ukup­no 242 tjed­na, naj­či­ta­ni­ji autor bio u Li­de­ru, a on­da u Pos­lov­nom (i što je knji­ga ko­ju sam oda­brao i su­iz­dao bi­la 54 da­na naj­pro­da­va­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.