Ki­ne­zi na­pra­vi­li du­pli­kat al­p­skog se­la u sup­trop­skoj kli­mi

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Aus­trij­sko se­lo Hal­l­s­tatt, upi­sa­no u svjet­sku ba­šti­nu UNESCO-a zbog ku­ća pas­tel­nih bo­ja uz rub al­p­skog je­ze­ra, do­bi­lo je dvoj­ni­ka na ju­gu Ki­ne, ko­pi­ju otvo­re­nu u su­bo­tu i na­mi­je­nje­nu bo­ga­tim lo­kal­nim obi­te­lji­ma. Min­me­tals Land, po­druž­ni­ca za ne­kret­ni­ne Min­me­tal­sa, ki­ne­ske tvrt­ke za rud­ni­ke i me­ta­le, po­t­vr­di­la je da je taj pot­pu­no no­vi kom­pleks iz­a­zi­va “po­nos i ra- đa pri­ja­telj­stvo” iz­me­đu ki­ne­ske i aus­trij­ske stra­ne.

Se­lo se na­la­zi na oba­li umjet­nog je­ze­ra u okru­gu Bo­luo po­kra­ji­ne Gu­an­g­dong u sup­trop­skoj kli­mi ko­ja ne­ma ni­šta za­jed­nič­ko s aus­trij­skim pla­nin­skim se­lom. Sta­nov­ni­ci Hal­l­s­tat­ta proš­le su go­di­ne iz­ra­zi­li zgra­ža­nje tom ko­pi­jom nji­ho­va po­vi­jes­nog mjes­taš­ca us­t­vr­div­ši da su do­ve­de­ni pred go­tov čin.

PD

Ue­li Ma­uerer ža­li se da 'sje­da­la upi­ja­ju kiš­ni­cu'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.