Mi­nis­tar na uda­ru zbog 8,5 mi­li­ju­na eura za bi­cik­le

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Švi­car­ski mi­nis­tar obra­ne Ue­li Ma­uerer na­šao se pred oz­bilj­nim uda­rom iz opor­be­nih re­do­va zbog svog pla­na da na­ba­vi no­vu voj­nu opre­mu za oru­ža­ne sna­ge. Mno­gi po­li­ti­ča­ri iz opor­be pi­ta­ju tre­ba li Švi­car­skoj voj­s­ci 2800 no­vih bi­ci­ka­la? Mi­nis­tar pla­ni­ra ob­no­vi­ti či­tav voz­ni park bi­cik­la švi­car­skih oru­ža­nih sna­ga. Osim 2800 ko­ma­da ove, sli­je­de­će go­di­ne se pla­ni­ra kup­nja još 1300 bi­cik­la. Ukup­no bi ta no­va voj- na opre­ma švi­car­ske po­rez­ne obvez­ni­ke sta­ja­la oko 8,5 mi­li­ju­na eura. Mi­nis­tar Ma­uerer za­po­vjed­nik je jed­ne je­di­ni­ce ko­ja je os­ta­la od bi­cik­lis­tič­kih sna­ga i bra­ni svo­ju na­mje­ru ri­je­či­ma da je “sve te­že na­ba­vi­ti re­zerv­ne di­je­lo­ve”, te na­gla­ša­va glav­ni ne­dos­ta­tak pos­to­je­ćih bi­ci­ka­la: sje­da­la. Ka­da pa­da ki­ša sje­da­la “kao spu­žva” upi­ja­ju vo­du, a sa mo­krom se uni­for­mom te­ško usre­do­to­či­ti na obra­nu do­mo­vi­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.