Ne­si­gur­nost za no­vu vr­stu lo­so­sa

Poslovni Dnevnik - - THE NEW YORK TIMES - ANDREW POLLACK

SAN DIEGO – Ako Ame­ri­kan­ci je­du ge­net­ski iz­mi­je­nje­nog br­zo­ras­tu­ćeg lo­so­sa, to je vje­ro­jat­no zbog jed­nog so­vjet­skog bi­olo­ga ko­ji je pos­tao oli­garh na­kon če­ga je pos­tao mi­nis­tar u vla­di da bi za­vr­šio kao po­du­zet­nik ko­ji se ba­vi ri­bom. Taj čo­vjek je Kak­ha Ben­du­kid­ze i u ru­ka­ma dr­ži ključ za pro­past ili op­s­ta­nak ame­rič­ke tvrt­ke Aqu­aBo­un­ty Tec­h­no­lo­gi­es ko­ja se na­da sa­vez­nom odo­bre­nju vr­ste lo­so­sa ko­ja bi bi­la pr­va ge­net­ski iz­mi­je­nje­na ži­vo­ti­nja u ljud­skom pre­hram­be­nom lan­cu. No 20 mje­se­ci na­kon što je Ame­rič­ki ured za hra­nu i li­je­ko­ve pro­vi­zor­no za­klju­čio da bi tak­va ri­ba bi­la si­gur­na za je­lo i neo­pas­na za oko­liš, na odo­bre­nje se još uvi­jek če­ka. A Aqu­aBo­un­ty po­la­ko os­ta­je bez sred­sta­va. Kak­ha Ben­du­kid­ze, ne­ka­daš­nji mi­nis­tar gos­po­dar­stva Gru­zi­je i naj­ve­ći di­oni­čar spo­me­nu­te tvrt­ke ka­že da ona ne­će još du­go po­zi­tiv­no pos­lo­va­ti. No skep­ti­čan je gle­de odo­bre­nja ge­net­ski iz­mi­je­nje­nog lo­so­sa u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma u go­di­ni pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, oso­bi­to s ob­zi­rom na ot­por eko­lo­ških i po­tro­šač­kih udru­ga. “Shva­ćam da je u po­li­tič­kom smis­lu ne odo­bri­ti lak­še ne­go­li odo­bri­ti”, re­kao nam je kad smo ne­dav­no po­sje­ti­li nje­gov no­vi po­gon u San Di­egu. Ne­ki znans­tve­ni­ci i po­du­zet­ni­ci s po­dru­čja bi­oteh­no­lo­gi­je tvr­de da će SAD iz­gu­bi­ti vo­de­ći po­lo­žaj na po­dru­čju ži­vo­tinj­ske bi­oteh­no­lo­gi­je i da će se pos­lo­va­nje pre­se­li­ti dru­ga­mo ne do­bi­ju li tran­sgen­ske ži­vo­ti­nje odo­bre­nje u toj zem­lji. Pri­mje­ri­ce, ki­ne­ski znans­tve­ni­ci po­ku­ša­va­ju ra­zvi­ti sto­ku ko­ja je ot­por­na na krav­lje lu­di­lo te sli­nav­ku i šap, ov­ce s vi­še vu­ne, kao i svi­nje i kra­ve sa zdra­vim ome­ga 3 mas­nim ki­se­li­na­ma u me­su.

Aqu­aBo­un­ty je je­di­na ame­rič­ka tvrt­ka ko­ja oz­bilj­no ra­di na do­bi­va­nju odo­bre­nja za tran­sgen­ske ži­vo­ti­nje u pre­hram­be­nom lan­cu. Nje­zin atlant­ski lo­sos sa­dr­ži gen hor­mo­na ras­ta iz lo­so­sa Chi­no­ok. Ta­ko­đer je tu i ge­net­ski pre­ki­dač iz je­gu­ljas­tog bi­ća poz­na­tog pod la­tin­skim na­zi­vom Zo­ar­ces ame­ri­ca­nus ko­je, za raz­li­ku od uobi­ča­je­nog lo­so­sa za­dr­ža­va gen čak i u hlad­noj vo­di. Uz cje­lo­go­diš­nju pro­izvod­nju hor­mo­na ras­ta, ri­ba Aqu­aBo­un­tyja na­ras­te do pro­daj­ne ve­li­či­ne za 16 do 18 mje­se­ci umjes­to tre­nut­no po­treb­nih 30. Odre­đe­ni čla­no­vi ame­rič­kog Kon­gre­sa, pre­dvo­đe­ni oni­ma iz lo­so­som bo­ga­te Alja­ske, pro­mi­ču za­kon ko­jim bi se že­lje­no odo­bre­nje za­bra­ni­lo ili bar od­go­di­lo. Tvr­de da bi ri­ba Aqu­aBo­un­tyja mo­gla bi­ti štet­na ako se ko­ris­ti za pre­hra­nu ili da bi na­ško­di­la div­ljem rib­ljem fon­du po­bjeg­ne li u oce­an. Sa­vez­ni ured za hra­nu i li­je­ko­ve iz­ja­vio je ka­ko su iz­gle­di da bi se ovaj tip lo­so­sa pa­rio s ri­ba­ma iz div­lji­ne vr­lo ma­li jer bi se

Pre­pre­ke re­gu­la­to­ra za lo­sos mo­di­fi­ci­ran da ras­te br­zo

na­ve­de­ni lo­sos uz­ga­jao na kop­nu i bio bi ste­ri­li­zi­ran, iako ste­ri­li­za­ci­ja ne bi bi­la ap­so­lut­no si­gur­na. No ka­ko na­kon to­ga ne­ma ni tra­ga ni gla­sa no­voj služ­be­noj od­lu­ci, a go­to­vi­ne nes­ta­je, ova tvrt­ka ne­dav­no je ot­pus­ti­la 15 od ukup­no 27 za­pos­le­ni­ka.

Mar­ga­ret Ham­burg, čla­ni­ca ko­mi­si­je Ure­da za hra­nu i li­je­ko­ve, iz­ja­vi­la je da ovoj agen­ci­ji jed­nos­tav­no tre­ba vre­me­na da do­vr­ši ana­li­zu lo­so­sa. “To je du­go­tra­jan pro­ces, na­ro­či­to kad se ba­vi­te pro­izvo­dom ko­ji je pr­vi svo­je vr­ste i ko­ji se pro­te­že pre­ko ne­ko­li­ko di­men­zi­ja”, objas­ni­la je. Zbog nes­ta­bil­nog sta­nja tvrt­ke, Aqu­aBo­un­ty je pos­ta­la pot­pu­no ovis­na o 56-go­diš­njem Ben­de­kid­zeu, ko­ji po­sje­du­je udjel od go­to­vo 48 pos­to. Kak­ha Ben­du­kid­ze ka­ri­je­ru je za­po­čeo kao mo­le­ku­lar­ni bi­olog u znans­tve­nom ins­ti­tu­tu iz­van Mo­sk­ve, gdje je ra­dio na ge­net­skoj iz­mje­ni vi­ru­sa s ci­ljem do­bi­va­nja raz­no­raz­nih cje­pi­va. Na­kon to­ga je os­no­vao tvrt­ku ko­ja je pro­da­va­la bi­olo­ške po­trep­šti­ne. Kad su se di­je­lo­vi so­vjet­skog gos­po­dar­stva pri­va­ti­zi­ra­li, za­ra­dio je ugled pos­lov­nog “ha­ram­ba­še”. Ben­du­kid­ze se 2004. go­di­ne vra­tio u rod­nu Gru­zi­ju, gdje je pos­tao mi­nis­tar gos­po­dar­stva ta­da no­vo­iza­bra­nog pred­sjed­ni­ka Mik­he­ila Sa­aka­švi­li­ja. I da­lje ži­vi u Gru­zi­ji, a vri­je­me ubi­ja pos­lom de­ka­na Slo­bod­nog sve­uči­li­šta Tbi­li­si­ja, ko­je­ga je sam os­no­vao. Ta­ko­đer je os­no­vao tvrt­ku Lin­na­eus Ca­pi­tal Part­ners ko­ja uprav­lja nje­go­vim nov­cem, a u po­s­ljed­nje vri­je­me sve se vi­še usre­do­to­ču­je na ak­va­kul­tu­ru. “Ni­sam imao poj­ma o ak­va­kul­tu­ri”, priz­na­je Ben­du­kid­ze. “Sa­mo sam že­lio di­ver­si­fi­ci­ra­ti ula­ga­nja.” Br­zo­ras­tu­ći lo­sos mo­že se pro­izves­ti za 20 pos­to ma­nje nov­ca, zbog če­ga je is­pla­ti­vo uz­ga­ja­ti ga na kop­nu, do­da­je. Si­gu­ran je da će na­ve­de­na ri­ba u ko­nač­ni­ci do­bi­ti odo­bre­nje. “Lo­sos je lo­sos”, ka­že. “Na kra­ju će po­bi­je­di­ti čis­ta eko­nom­ska ra­ču­ni­ca.”

FO­TO­GRA­FI­JE: SANDY HUFFAKER ZA THE NEW YORK TI­MES

Ame­rič­ka nad­zor­na ins­ti­tu­ci­ja pro­vi­zor­no je za­klju­či­la da je ge­net­ski mo­di­fi­ci­ran lo­sos si­gu­ran za je­lo, ali ni­je da­la odo­bre­nje; rib­nja­ci tvrt­ke Aqu­aBo­un­ty Tec­h­no­lo­gi­es u San Di­egu

Kak­ha Ben­du­kid­ze vje­ru­je da će vr­lo jed­nos­tav­na ra­ču­ni­ca do­ves­ti do pri­hva­ća­nja ge­net­ski iz­mi­je­nje­ne ri­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.