Fond že­li pa­les­tin­ske teh­no­lo­ške tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - THE NEW YORK TIMES - SA­RA HAMDAN

DUBAI – Kad je Ya­din Ka­uf­mann 1990. go­di­ne su­dje­lo­vao u os­ni­va­nju tvrt­ke Ve­ri­tas Ven­tu­re Part­ners, in­dus­tri­ja teh­no­lo­gi­je u Iz­ra­elu go­to­vo da ni­je ni pos­to­ja­la. Tek se ne­ko­li­ko tvrt­ki po­ja­vi­lo na ame­rič­kim tr­ži­šti­ma di­oni­ca, a do fi­nan­ci­ra­nja je bi­lo te­ško do­ći. Od on­da do da­nas nje­go­va je tvrt­ka fi­nan­cij­ski pot­po­mo­gla de­set­ke tvrt­ki, me­đu ko­ji­ma su Ubique, pi­onir ins­tant po­ru­ka ko­ji je AOL ku­pio 1995. go­di­ne, te Ac­cord Networ­ks, tvrt­ka ko­ja se ba­vi vi­de­okon­fe­ren­ci­ja­ma, ko­ja je svo­je di­oni­ce jav­nos­ti po­nu­di­la 2000. go­di­ne.

Ka­uf­mann sma­tra da pa­les­tin­sko tr­ži­šte da­nas jed­na­ko obe­ća­va. U po­s­ljed­nje je tri go­di­ne sa svo­jim part­ne­rom, pa­les­tin­skim pos­lov­nim čo­vje­kom Sa­edom Na­she­fom, pri­ku­pio 28,7 mi­li­ju­na do­la­ra za no­vi fond. Nji­ho­va tvrt­ka Sa­da­ra Ven­tu­res, ko­ju po­du­pi­ru is­tak­nu­ti ins­ti­tu­cij­ski ula­ga­či po­put Cis­ca, Eu­rop­ske inves­ti­cij­ske ban­ke, Fon­da Ge­or­gea So­ro­sa i Go­oglea, sprem­na je za svo­je pr­vo ula­ga­nje. “Pos­to­ji ma­len, ali zna­ča­jan broj vr­lo obra­zo­va­nih po­du­zet­ni­ka ko­ji­ma je po­tre­ban ka­pi­tal te pris­tup me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma”, ka­že Ka­uf­mann. Tvrt­ka Sa­da­ra Ven­tu­res pri­dru­ži­la se sve ve­ćem va­lu ula­ga­ča ko­ji ula­žu u Pa­les­ti­nu. Ra­sma­la Inves­t­ment Bank, re­gi­onal­na inves­ti­cij­ska ban­kar­ska gru­pa­ci­ja iz Du­ba­ija, proš­lo­ga je svib­nja os­no­va­la pa­les­tin­ski fond, a plan joj je u slje­de­će tri go­di­ne pri­ku­pi­ti 100 mi­li­ju­na do­la­ra. Tvrt­ka Si­raj Fund Ma­na­ge­ment la­ni je po­kre­nu­la svoj pri­vat­ni di­onič­ki fond Si­raj Pa­les­ti­ne Fund I vri­je­dan 60 mi­li­ju­na do­la­ra, a u trav­nju je gru­pa­ci­ja Abra­aj Ca­pi­tal pri­ku­pi­la 36 mi­li­ju­na do­la­ra za svoj Pa­les­ti­ne Growth Ca­pi­tal Fund. Sa­da­ra će ula­ga­ti is­klju­či­vo u mla­de pa­les­tin­ske tvrt­ke ko­je se ba­ve teh­no­lo­gi­jom, a u slje­de­ćih joj je de­set go­di­na cilj ste­ći udio u pet­na­es­tak tvrt­ki.

“Ova­kav je ra­zvoj do­ga­đa­ja na po­dru­čju pri­vat­nog di­onič­kog pos­lo­va­nja za­sad ne­za­pam­ćen”, ka­že Mo­ham­mad Mus­ta­fa, pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra i iz­vr­š­ni di­rek­tor Pa­les­ti­ne Inves­t­ment Fund, ko­ji je fon­du gru­pa­ci­je Abra­aj Ca­pi­tal omo­gu­ćio 10 mi­li­ju­na, a fon­du ban­ke Ra­sma­la Inves­t­ment 15 mi­li­ju­na do­la­ra te­melj­nog ka­pi­ta­la. Ovak­vi su fon­do­vi tek u po­vo­ji­ma, no ana­li­ti­ča­ri tvr­de da po­ten­ci­jal pos­to­ji. “U ovoj fa­zi ve­ći­nu fon­do­va po­kre­ću tvrt­ke s po­seb­nim re­gi­onal­nim in­te­re­si­ma uz pot­po­ru po­je­di­na­ca s dub­ljim druš­tve­nim mo­ti­vi­ma”, ka­že Ta­ufiq Ra­him, di­rek­tor kon­zul­tant­ske tvrt­ke Glo­be­sig­ht. “Fon­do­vi i pos­lo­vi ma­njeg su op­se­ga, a ne ra­di se ni o ve­li­kim pri­vat­nim di­onič­kim tvrt­ka­ma. Me­đu­tim, ipak je ri­ječ o snaž­nom po­čet­ku.” Sa­da­rin fond ima ko­ris­ti od ve­za ko­je su os­tva­ri­li os­ni­va­či tvrt­ke. Ya­din Ka­uf­mann u po­s­ljed­njih je 25 go­di­na ula­gao u me­đu­na­rod­ne tvrt­ke ko­je se ba­ve teh­no­lo­gi-

Ula­ga­či ri­ski­ra­ju mi­li­ju­ne na ne­poz­na­tom tr­ži­štu

jom. Traj­no su­ra­đu­je sa Cis­com. Dru­ga su se part­ner­stva go­di­na­ma ra­zvi­ja­la.

Ka­uf­mann i Na­shef sas­ta­li su se s pred­stav­ni­ci­ma Go­oglea ti­je­kom nji­ho­va pr­vog po­sje­ta Ra­mal­li u ožuj­ku 2009. go­di­ne. S nji­ma su se po­nov­no sas­ta­li u Lon­do­nu te po­tom u ruj­nu iste go­di­ne na sas­tan­ku Gru­pe za bli­sko­is­toč­nu stra­te­gi­ju Ins­ti­tu­ta As­pen. Sa­da­ra tre­nut­no pro­cje­nju­je mla­de tvrt­ke ra­di pr­vih ula­ga­nja fon­da. Na­shef pro­cje­nju­je da je na Za­pad­noj oba­li te u Po­ja­su Ga­ze tre­nut­no vi­še od 300 tvrt­ki ko­je se ba­ve teh­no­lo­gi­jom, a oko 3200 lju­di ra­di na ra­zvo­ju mo­bil­nih apli­ka­ci­ja te ino­va­tiv­nih in­ter­net­skih stra­ni­ca, kao što je yam­sa­fer. me. Na­shef, os­ni­vač tvrt­ke Equ­iom, ko­ja se ba­vi sa­vje­to­va­njem na po­dru­čju ra­zvo­ja sof­tve­ra, ka­že da se zbog po­ten­ci­ja­la ove re­gi­je ova­mo vra­tio iz Ame­ri­ke. I ši­ri se gos­po­dar­ski kon­tekst po­ka­zao ot­por­nim una­toč re­vo­lu­ci­ja­ma ko­je su po­me­le ovu re­gi­ju. La­ni je, na­ime, pa­les­tin­ska bur­za bi­la me­đu naj­us­pješ­ni­ji­ma na po­dru­čju Bli­skog is­to­ka. “Ula­ga­či nas čes­to pi­ta­ju za po­li­tič­ki osjet­lji­ve si­tu­aci­je, na­ro­či­to sad ti­je­kom Arap­skog pro­lje­ća, no is­ti­na je ta da nes­ta­bil­nost u Pa­les­ti­ni ni­je ni­šta no­vo”, ka­že Na­shef. “Pa­les­tin­ci već du­go ži­ve pod oku­pa­ci­jom, a una­toč te­ško­ća­ma od ne­če­ga mo­ra­ju ži­vje­ti. Upra­vo su zbog tak­vog okru­že­nja nas­ta­li sna­la­ž­lji­vi po­du­zet­ni­ci ko­ji su ra­zvi­li ot­por­ne i pri­la­god­lji­ve pos­lov­ne mo­de­le.” Tvrt­ke ko­je se ba­ve teh­no­lo­gi­jom u pa­les­tin­skoj re­gi­ji su­oča­va­ju se s je­dins­tve­nim pre­pre­ka­ma zbog kon­trol­nih ram­pa i po­li­cij­skog sa­ta ko­je je na­met­nuo Iz­ra­ela. Iz­ra­el nad­zi­re i zrač­ne pu­to­ve te u oku­pi­ra­nim di­je­lo­vi­ma Pa­les­ti­ne ogra­ni­ča­va brz pris­tup in­ter­ne­tu. “S ob­zi­rom na to da smo se us­mje­ri­li na pos­lo­va­nje, a ne na po­li­ti­ku te na to što tvrt­ka­ma u ko­je ula­že­mo mo­že­mo po­ve­ća­ti vri­jed­nost, na­dam se da će fond prev­la­da­ti sve po­ten­ci­jal­ne pro­ble­me”, is­ti­če Ka­uf­mann.

FADI AROURI

Iz­ra­elac Ya­din Ka­uf­mann (li­je­vo) i Pa­les­ti­nac Sa­ed Na­shef, za­jed­no su os­no­va­li tvrt­ku Sa­da­ra Ven­tu­res

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.