Gra­do­na­čel­nik Duj­mić: Od­mah ću pi­sa­ti Han­fi!

Sav sre­tan Opa­tij­ski čel­nik oče­ku­je da će Sa­bor do­pu­ni­ti Za­kon o pre­uzi­ma­njuu d.d.-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - sp

Oče­ku­jem da će Sa­bor po­t­vr­di­ti do­pu­ne ZPDD-a jer bi to omo­gu­ći­lo rje­ša­va­nje za­os­ta­le obve­ze iz pre­tvor­be”, re­kao nam je Ivo Duj­mić, gra­do­na­čel­nik Opa­ti­je.

“Biv­ša op­ći­na Opatija je 1992. uni­je­la ne­kret­ni­ne u ka­pi­tal LRH, a ni­je za to do­bi­la di­oni­ce sve do 2007. iako je Dr­žav­na re­vi­zi­ja još 2004. ut­vr­di­la da su di­oni­ce tre­ba­le bi­ti iz­da­ne u ko­rist Gra­da Opa­ti­je i su­sjed­nih op­ći­na. Od­mah po stu­pa­nju na sna­gu Za­ko­na pod­ni­jet ću u ime Gra­da Opa­ti­je pri­jed­log Han­fi da svo­je rješenje o da­va­nju obve­zu­ju­će po­nu­de ogla­si ni­šta­vim po služ­be­noj duž­nos­ti.

Po do­bi­va­nju no­vog rje­še­nja Han­fe is­to će­mo dos­ta­vi­ti Vi­so­kom uprav­nom su­du, Vi­so­kom tr­go­vač­kom su­du i Tr­go­vač­kom su­du te za­tra­ži­ti do­no­še­nje od­go­va­ra­ju­ći od­lu­ka. Ovo je sna­žan po­ti­caj dalj­njeg ra­zvo­ja Opa­ti­je”, re­kao nam je Duj­mić.

Na pi­ta­nje mo­že li se za­kon pri­mje­nji­va­ti re­tro­ak­tiv­no, ka­že: “Ne­ka o to­me ras­prav­lja­ju te­ore­ti­ča­ri. Ko­li­ko je me­ni poz­na­to, Us­tav do­pu­šta po­vrat­no dje­lo­va­nje iz po­seb­no oprav­da­nih raz­lo­ga, a u na­šem slu­ča­ju se ra­di upra­vo o tim raz­lo­zi­ma. Po­nav­ljam, ono što smo tre­ba­li do­bi­ti 1992. do­bi­li smo tek 2007., ne sa sa­mo pet go­di­na za­kaš­nje­nja, već sa 15 go­di­na za­kaš­nje­nja”, za­klju­čio je gra­do­na­čel­nik Duj­mić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.