Pro­jekt Stu­ba­ka još na če­ka­nju

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

JDok se JPP Stu­ba­ki ni­je po­čeo gra­di­ti ni na­kon če­ti­ri go­di­ne, Slo­ven­ci u go­di­nu da­na iz­gra­di­li naj­mo­der­ni­ji ho­tel u Ter­ma­ma Tu­helj

ako An­da­bak, vlas­nik kon­cer­na Sun­ce ko­ji je s Kra­pin­sko-za­gor­skom žu­pa­ni­jom os­no­vao tvrt­ku Stu­ba­ki za grad­nju is­to­ime­nog zdrav­s­tve­no tu­ris­tič­kog kom­plek­sa u Stu­bič­kim To­pli­ca­ma, tek bi kra­jem ove go­di­ne mo­gao po­če­ti gra­di­ti pri­laz­ne ces­te do bu­du­ćeg gra­di­li­šta. Ne poč­ne li ta­da s grad­njom, ka­ko je obe­ćao u žu­pa­ni­ji, do­ći će u pi­ta­nje pro­jekt vri­je­dan 109 mi­li­ju­na eura, ko­ji je pre­ma ugo­vo­ru iz 2008. tre­bao bi­ti go­tov idu­će go­di­ne.

An­da­bak je u me­đu­vre­me­nu mi­je­njao i do­pu­nja­vao pro­jekt te po­ku­po­vao okol­no zem­lji­šte. Žu­pa­ni­ja je u part­ner­stvu uš­la sa svo­jim udje­lom, zem­lji­štem ve­li­či­ne 74.000 kva- dra­ta. Ci­je­li kom­pleks da­nas ima 180.000 kva­dra­ta i na nje­mu bi se tre­ba­la iz­gra­di­ti bol­ni­ca, ho­te­li, eko se­lo i po­prat­ni sa­dr­ža­ji. Po­sao bi ov­dje naš­lo naj­ma­nje 500 lju­di, obe­ća­vao je An­da­bak još 2007., kad se po­če­lo go­vo­ri­ti o grad­nji.

Me­đu­tim, An­da­bak da­nas još sre­đu­je pa­pi­re pa je za 27. lip­nja u ho­te­lu Kaj u Ma­ri­ji Bis­tri­ci za­ka­za­na skup­šti­na di­onič­kog druš­tva Stu­ba­ki - tu­ris­tič­ki cen­tar na ko­joj bi se tre­bao po­t­vr­di­ti pri­jed­log Nad­zor­nog od­bo­ra o pro­ši­re­nju dje­lat­nos­ti druš­tva na “eks­plo­ata­ci­ju mineralne i ge­oter­mal­ne vo­de”. Stu­ba­ki ima­ju sje­di­šte u Stu­bič­kim To­pli­ca­ma, a ka­ko je An­da­bak i pred­sjed­nik NO, to je i skup­šti­na za­ka­za­na u ho­te­lu Kaj ko­ji je dio An­da­ba­ko­vog lan­ca Blu­esun ho­tels&re­sorts.

Iako u žu­pa­ni­ji i da­lje vje­ru­ju u pro­jekt, čud­no je ipak što se ni­je po­če­lo gra­di­ti pa se pret­pos­tav­lja da inves­ti­tor če­ka no­vac iz EU fon­do­va. An­đel­ko Fe­rek-Jam­brek, za­mje­nik žu­pa­ni­ce za­du­žen za gos­po­dar­stvo, tvr­di da je na­do­pu- na dje­lat­nos­ti sa­mo za­kon­ska pro­ce­du­ra ko­jom se pos­lo­va­nje pri­la­go­đa­va EU za­ko­no­dav­s­tvu. Fe­rek-Jam­brek za Pos­lov­ni dnev­nik ka­že:

“Ne zna­mo ho­će li Ja­ko An­da­bak ko­ris­ti­ti sred­stva iz EU fon­do­va u žu­pa­ni­ji, ali re­če­no nam je da je za­tvo­re­na fi­nan­cij­ska kons­truk­ci­ja i da su osi­gu­ra­na sred­stva za naš pro­jekt JPP. Pro­jekt je u za­vr­š­noj fa­zi, go­to­vi su idej­ni pro­jek­ti i ima­mo obe­ća­nje da će kra­jem go­di­ne po­če­ti grad­nja pris­tup­nih ces­ta. Pre­ma ugo­vo­ru iz 2008. ci­je­li kom­pleks tre­bao je

An­đel­ko Fe­rek-Jam­brek bi­ti go­tov 2013. ali je inves­ti­tor mi­je­njao pro­jekt i u me­đu­vre­me­nu ku­po­vao zem­lji­šte ta­ko da žu­pa­ni­ja da­nas sa svo­jim 74.000 kva­dra­ta ima udio od de­se­tak pos­to. Ugo­vor je i da­nas na sna­zi i mo­že­mo ga pro­du­ži­ti ako ra­do­vi do­is­ta poč­nu kra­jem go­di­ne, ka­ko je i obe­ća­no. U žu­pa­ni­ji ni­smo služ­be­no raz­go­va­ra­li o ra­ski­du ugo­vo­ra, ali do­đe li to to­ga, do­bit će­mo na­zad svo­ju zem­lju i pla­će­ne pe­na­le. Osim to­ga, pra­tit će­mo nas­ta­vak ra­do­va jer žu­pa­ni­ja u NO Stu­ba­ka ima dva čla­na”, za­klju­čio je Fe­rek-Jam­brek. Ja­ko An­da­bak ju­čer ni­je bio dos­tu­pan za komen­tar.

Mno­gi se bo­je po­nav­lja­nja slu­ča­ja Kra­pin­skih To­pli­ca gdje Aqu­ae Vi­vae vi­še od de­set go­di­na ob­nav­lja ba­zen­ski kom­pleks uz obe­ća­nje da će ga otvo­ri­ti do lje­ta. Ali za­to Ter­me Oli­mia, vlas­ni­ci Ter­mi Tu­helj, ra­de i gra­de bez prem­ca. U če­t­vr­tak u Tu­helj­skim To­pli­ca­ma otva­ra­ju ho­tel s če­ti­ri zvi­jez­di­ce, vri­je­dan 12 mi­li­ju­na eura. Kamen te­me­ljac hr­vat­ski i slo­ven­ski pred­sjed­nik pos­ta­vi­li su 12. trav­nja 2011.

Pixsell

Ja­ko An­da­bak, vlas­nik kon­cer­na Sun­ce ko­ji je s Kra­pin­sko-za­gor­skom žu­pa­ni­jom os­no­vao tvrt­ku Stu­ba­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.