Tri inves­ti­cij­ska fon­da i dva stra­na ula­ga­ča po­nu­di­la ka­pi­tal Zz­zzap­pu

Tvrt­ku vo­de Ame­ri­ka­nac, Rus i Hr­vat

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BER­NARD IVE­ZIĆ

Ame­ri­ka­nac, Rus i Hr­vat ko­ji su ti­je­kom vi­ken­da sa svo­jim pro­jek­tom Zz­zzap­pom osvo­ji­li pr­vom mjes­to u na­tje­ca­nju no­vih teh­no­lo­ških tvrt­ki na Star­tup Li­ve kon­fe­ren­ci­ji u Spli­tu do­bi­li su pet po­nu­da za ula­ga­nje. Tino To­kić, biv­ši za­pos­le­nik Vip­ne­ta ko­ji je za­jed­no s Ame­ri­kan­cem Ro­ber­tom Aron­so­nom i Ru­som An­dre­jem Sh­tj­len­kom po­kre­nuo pro­jekt, ka­že da su u po­ne­dje­ljak do­bi­li dvi­je po­nu­de od pos­lov­nih an­đe­la iz ino­zem­s­tva.

“Pret­hod­no smo na kon­fe­ren­ci­ji do­bi­li po­nu­de od tri fon­da ri­zič­nog ka­pi­ta­la od ko- već se pri­bi­lje­ži­lo za no­vu do­ma­ću teh­no­lo­šku plat­for­mu jih su dva iz Aus­tri­je i Ru­munj­ske”, ka­že To­kić.

Do­da­je da tra­že ula­ga­nje od ne­ko­li­ko sto­ti­na ti­su­ća eura s ko­jim bi mo­gli kre­nu­ti u br­zo glo­bal­no ši­re­nje. Po­jaš­nja­va da su ra­zvi­li teh­no­lo­šku plat­for­mu za uprav­lja­nje wi­fi mre­ža­ma po mo­de­lu sof­tve­ra kao us­lu­ge, ko­ja na po­čet­noj stra­ni­ci omo­gu­ću­je pri­kaz raz­nih apli­ka­ci­ja ko­je mo­gu ra­zvi­ti tvrt­ke part­ne­ri.

“Upra­vo smo u fa­zi re­gis­tra­ci­je tvrt­ke, jer smo u dva mje­se­ca pred­stav­lja­nja već sku­pi­li 13 za­in­te­re­si­ra­nih kli­je­na­ta i pro­da­li pr­vu fran­ši­zu”, za­klju­ču­je To­kić.

PD

Tino To­kić, suv­las­nik Zzzzap­pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.