No­vi igra­či

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA -

Do­la­zi i Msan sa svo­jim bren­do­vi­ma I tre­nut­ni lider na tr­ži­štu igra­ča­ka - One2­play, doz­na­je­mo, ta­ko­đer mjer­ka ne­ke od ve­li­kih bren­do­va ko­je je ima­la Mag­ma. Iako nam to ni­su po­t­vr­di­li na­vod­no su u pre­go­vo­ri­ma za ne­ke od bren­do­va ko­ji ima­ju po­ten­ci­ja­la na tr­ži­štu biv­še Ju­gos­la­vi­je. Na tr­ži­šte igra­ča­ka u Hr­vat­skoj ne­dav­no ušao i Msan, no iz gru­pa­ci­ja po­ru­ču­ju ka­ko ne pla­ni­ra­ju pre­uzi­ma­ti Mag­mi­ne bren­do­ve već su se us­mje­ri­li na do­vo­đe­nje no­vih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.