Kom­po­nen­te

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI -

Ra­zvoj pos­tu­pa­ka U pr­voj kom­po­nen­ti pro­jek­ta ra­di­lo se na ra­zvo­ju pos­tu­pa­ka za ko­or­di­ni­ra­nu pro­ved­bu Za­ko­na o za­šti­ti oko­li­ša, a tim prav­nih i teh­nič­kih struč­nja­ka iz Aus­tri­je, Ni­zo­zem­ske, Šved­ske i Bel­gi­je po­ma­gao hr­vat­skim struč­nja­ci­ma u de­fi­ni­ra­nju kri­te­ri­ja i pre­po­ru­ka kod iz­ra­de stan­dard­nih ope­ra­tiv­nih pos­tu­pa­ka (SOP) za dje­lo­va­nje u slu­ča­je­vi­ma pre­kr­šaj­nih i kaz­ne­nih dje­la pro­tiv oko­li­ša. Po­sjet Aus­tri­ji i Ni­zo­zem­skoj Dru­ga kom­po­nen­ta sas­to­ja­la se od pro­ved­be pro­gra­ma obu­ke za sve su­di­oni­ke u pro­jek­tu. Pro­vo­di­la se kroz ra­di­oni­ce na rad­nom mjes­tu za vri­je­me tra­ja­nja ci­je­log pro­jek­ta, a uklju­či­va­la je uvod u hr­vat­sko za­ko­no­dav­s­tvo ko­je re­gu­li­ra šte­te u oko­li­šu, pre­poz­na­va­nje i is­tra­ga šte­ta u oko­li­šu, sud­ski pro­gon za šte­tu u oko­li­šu i par­nič­ki pos­tu­pak te po­sje­te pos­tro­je­nji­ma. Ta­ko­đer, in­s­pek­to­ri za­šti­te oko­li­ša po­sje­ti­li su Ni­zo­zem­sku i Aus­tri­ju ka­ko bi se upoz­na­li s kon­kret­nim ra­dom in­s­pek­to­ra u tim zem­lja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.