MCCANN I DA­LI­BOR MATANIĆ za osječ­ko pi­vo

No­va kam­pa­nja

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Usu­rad­nji s agen­ci­jom McCANN Za­greb Osječ­ka pi­vo­va­ra na­pra­vi­la je no­ve TV spo­to­ve za svoj brand Osječ­ko pi­vo. Agen­ci­ja McCANN Za­greb za­jed­no s re­da­te­ljem Da­li­bo­rom Ma­ta­ni­ćem osmis­li­la je TV spo­to­ve u ko­ji­ma je Osječ­ko pi­vo pri­ka­za­no na no­vi i za­ba­van na­čin, a ujed­no se is­ti­če ba­šti­na Sla­vo­ni­je du­ho­vi­ti sla­von­ski be­ća­rac ko­ji je glav­na smjer­ni­ca no­ve kam­pa­nje za Osječ­ko pi­vo. Kao što se mo­že nas­lu­ti­ti iz sa­mih spo­to­va, sni­ma­nje je bi­lo vr­lo za­bav­no, a pri­ka­zu­je “deč­ke iz su­sjed­stva”, pre­no­si por­tal Osi­jek Onli­ne, ko­ji se na­la­ze u sva­kod­nev­nim si­tu­aci­ja­ma: na igra­li­štu, u dvo­ri­štu i u ka­fi­ću. No­vi tv- spot pra­ti i no­va ima­ge kam­pa­nja Osječ­kog pi­va ko­ja će usko­ro osva­nu­ti na svim pro­daj­nim mjes­ti­ma. Uži­vaj­te uz “JE­DAN, DVA OSJEČ­KA!”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.