Raz­bi­jen mit o pro­pas­ti no­vi­na

Broj pro­da­nih no­vi­na u 2011. is­ti je kao i pri­je pet go­di­na, a po­ras­tao je broj no­vih iz­da­nja

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING - MAJDA ŽUJO

SOd jed­nih do 25 no­vi­na

Na kon­fe­ren­ci­ji ‘Print stva­ra sadržaj’ pri­ka­za­ni su po­da­ci ko­ji zor­no go­vo­re da in­ter­net ni­je ubio ti­ska­ne me­di­je te da je i da­lje kva­li­te­ta naj­važ­ni­ja u pri­do­bi­va­nju či­ta­te­lja

vi go­vo­re ka­ko su no­vi­ne u zna­čaj­nom pa­du i ka­ko print umi­re, no po­da­ci po­ka­zu­ju da ni­je ta­ko. Pre­ma ri­je­či­ma Ive Lo­vri­ća, čla­na upra­ve Ti­ska, od 2003. go­di­ne ka­da je pro­da­no 97 mi­li­ju­na no­vi­na, u 2008. go­di­ni su ti­ska­ni me­di­ji do­ži­vje­li rast na čak 128 mi­li­ju­na pro­da­nih pri­mje­ra­ka.

Is­ti­na je da je od ta­da za­mi­je­ćen i pad, no ne to­li­ko dra­ma­ti­čan s ob­zi­rom na kri­zu. Ta­ko je u 2011. broj pro­da­nih no­vi­na jednak kao i pri­je pet go­di­na, dok je zna­čaj­no po­ras­tao broj no­vih iz­da­nja.

Broj­ke su to ko­je je Lo­vrić pred­sta­vio na kon­fe­ren­ci­ji “Print stva­ra sadržaj” ko­ju je u za­gre­bač­kom ho­te­lu Re­gent Es­pla­na­de or­ga­ni­zi­ra­la or­ga­ni­za­ci­ja iz­da­va­ča, ogla­ši­va­ča i mar­ke­tin­ških agen­ci­ja ABC Hr­vat­ska. A da je ti­sak živ­lji ne­go pri­je slo­ži­li su se svi su­di­oni­ci.

“Mo­gu sa­mo po­t­vr­di­ti ove do­bre broj­ke i do­bru per­s­pek­ti­vu prin­ta ko­je su ne­ga­ci­ja kons­tant­nih ža­lo­poj­ki o pa­du ti­ska­nih me­di­ja”, po­ru­čio je i Bo­ris Trup­če­vić, di­rek­tor Styri­ji­nih iz­da­nja u Hr­vat­skoj. Ka­ko je re­kao, za Styri­ju je kriz­na bi­la 2005. ka­da je ima­la sa­mo jed­ne no­vi­ne – Ve­čer­nji list, no od ta­da su se od­lu­či­li za broj­na no­va iz­da­nja što se po­ka­za­lo kao pun po­go­dak.

“Od­lu­či­li smo se za ši­re­nje por­t­fe­lja s no­vi­na­ma no­ve ge­ne­ra­ci­je i po­kre­nu­li 24 sa­ta. U taj smo pro­jekt inves­ti­ra­li 25 mi­li­ju­na eura što nam se br­zo vra­ti­lo. No­vi­ne 24 sa­ta pro­mi­je­ni­le su no­vin­sko tr­ži­šte. Po­ja­vi­le se ni­ot­ku­da i već 2007. pos­ta­le do­mi­nant­ne na tr­ži­štu s dvos­tru­ko ve­ćom nak­la­dom od bi­lo ko­jih dnev­nih no­vi­na u Hr­vat­skoj”, ka­že Trup­če­vić, do­da­ju­ći ka­ko je s po­ja­vom 24 sa­ta u Hr­vat­skoj po­ras­lo kom­plet­no tr­ži­šte no­vi­na, a stvo­re­ni su i no­vi či­ta­te­lji ko­ji do­ta­da ni­su bi­li tra­di­ci­onal­na pu­bli­ka dnev­nih no­vi­na.

Ipak, 2008. go­di­na do­ni­je­la je kri­zu, a za Styri­ju je ona zna­či­la i eks­pan­zi­ju por­t­fe­lja na ma­ga­zi­ne uz na­do­pla­tu, ak­vi­zi­ci­ju Pos­lov­nog dnev­ni­ka te ma­ga­zi­ne na sjaj­nom papiru, a do da­nas su po­kre­nu­ta mno­ga sa­mos­tal­na iz­da­nja. “Od jed­nih dnev­nih no­vi­na u ne­ko­li­ko smo go­di­na stvo­ri­li por­t­felj od 25 raz­li­či­tih iz­da­nja”, is­tak­nuo je Trup­če­vić do­dav­ši ka­ko Styri­ji­na iz­da­nja da­nas ima­ju do­seg pre­ko 1,2 mi­li­ju­na či­ta­te­lja či­me vo­de u tr­žiš­noj utak­mi­ci. No uz ja­ka ti­ska­na iz­da­nja, stvo­re­ni su i naj­či­ta­ni­ji in­ter­net­ski por­ta­li što sa­mo po­ka­zu­je da se ti­sak ne bo­ri pro­tiv teh­no­lo­gi­ja, već s nji­ma su­ra­đu­je.

Am­bi­ci­ja kon­fe­ren­ci­je “Print stva­ra sadržaj” bi­la je upra­vo kre­ira­ti bo­lju bu­duć­nost ti­sko­vi­na ili, ka­ko ih na­zi­va­ju tvor­ni­ca sa­dr­ža­ja, ko­je su utje­caj­ni­je od bi­lo ko­jeg dru­gog me­di­ja. A da se ti­sku ne pi­še ta­ko cr­no do­ka­zu­je i pri­mjer naj­ti­raž­ni­jeg ma­ga­zi­na u zem­lji – OK.

“Mi se u ovom pos­lu osje­ća­mo ok i to pu­nih 10 go­di­na, jer je OK ma­ga­zin ko­ji je pr­vi pu­nih 10 go­di­na. To mo­žda ne go­vo­ri mno­go o bren­du, ali go­vo­ri mno­go o pu­bli­ci ko­ja kon­zu­mi­ra sadržaj ko­ji nu­di­mo”, re­kao je Ne­ven Ke­pe­ski, glav­ni ured­nik ma­ga­zi­na OK i Te­en, a to su pos­ti­gli ta­ko što su ra­zvi­li auten­ti­čan mo­del, slu­ša­li zah­tje­ve svo­je pu­bli­ke, ali i ta­ko što još uvi­jek od­bi­ja­ju bi­ti pri­sut­ni na we­bu.

“U 2012. se osje­ća­mo is­to kao i rad­ni­ci u Au­di­ju ko­ji raz­miš­lja­ju o to­me ka­ko će nes­ta­ti naf­te, ali su is­to­vre­me­no do­bi­li bo­nus od 8300 eura. Osje­ća­mo se ugro­že­ni kad ču­je­mo da će in­ter­net uni­šti­ti print.

Svi smo na­sje­li na pri­ču ka­ko će di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je uni­šti­ti print, no ko­li­ko smo na uda­ru mi to­li­ko su na uda­ru i sve os­ta­le in­dus­tri­je - od glaz­be­ne do film­ske i mno­gih dru­gih”, po­ru­čio je Ke­pe­ski do­da­ju­ći ka­ko je či­nje­ni­ca da će umri­je­ti sa­mo nek­va­li­te­tan print.

Druš­tve­ne mre­že

“Mi smo web ‘ba­ta­li­li’ sve dok Mur­doch ne smis­li ne­ki druk­či­ji pris­tup di­gi­tal­nim plat­for­ma­ma. Ali smo se

PXL

Ne­ven Ke­pe­ski, glav­ni ured­nik ma­ga­zi­na OK i Te­en

PXL

Bo­ris Trup­če­vić, čel­ni čo­vjek Styri­je za Hr­vat­sku

PXL

Marija Ma­tić, Di­rect Me­dia Be­ograd

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.