Do­ma­će se sta­bi­li­zi­ra­lo u po­ne­dje­ljak

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Na­kon proš­lo­tjed­nog dras­tič­nog pa­da na tr­ži­štu ka­pi­ta­la, u po­ne­dje­ljak se si­tu­aci­ja smi­ri­la. Di­onič­ki in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze CROBEX po­ras­tao je 0,55 pos­to i za­klju­čen je na 1637,29 bo­do­va. “Blue chip” in­deks CROBEX10 za­bi­lje­žio je rast od 0,71 pos­to i za­us­ta­vio se na 879,89 bo­do­va. Ukup­no je na bur­zi pro­tr­go­va­no 21,1 mi­li­jun ku­na, od če­ga je re­dov­ni pro­met iz­no­sio 12,4 mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.