NAJ­VE­ĆA JE NAF­T­NA RA­FI­NE­RI­JA u Ve­ne­zu­eli (940.000 ba­re­la na dan), sli­je­de dvi­je u juž­noj Ko­re­ji, ame­rič­ka je na osmo­me mjes­tu

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

DR. SC. IVI­CA TIJARDOVIĆ struč­njak za po­mor­stvo, au­tor je knji­ge 'Prac­ti­cal Ship Sta­bi­lity' i broj­nih struč­nih čla­na­ka u svjet­skim po­mor­skim ča­so­pi­si­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.