Ja­pan­ske di­jet­ne na­oča­le pri­ka­zu­ju ve­će obro­ke i is­pu­šta­ju mi­ri­se

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Naj­ma­nje pet­na­est oso­ba ubi­je­no je u po­ne­dje­ljak u sa­mo­ubi­lač­kom na­pa­du na sje­di­šte ši­jit­ske vjer­ske zak­la­de u sre­di­štu Bag­da­da, pri­op­će­no je iz mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va. Na­pad je bio us­mje­ren na upra­vu za ši­jit­ska vjer­ska zda­nja u Ira­ku gdje je ta vje­ro­is­po­vi­jest u ve­ći­ni. Do na­pa­da je doš­lo ne­ko­li­ko da­na na­kon ni­za bom­ba­ških na­pa­da u ko­ji­ma je po­gi­nu­lo naj­ma­nje 17 oso­ba ,a 57 ih je ra­nje­no.

Ja­pan­ski znans­tve­ni­ci sa sve­uči­li­šta u To­ki­ju iz­ra­di­li su na­oča­le ko­je ko­ris­ni­ku po­ma­žu smr­ša­vi­ti jer za­va­ra­va­njem osje­ti­la pru­ža­ju privid ukusnijeg i obilnijeg obro­ka. Ok­vi­ri na­oča­la bit­no su kom­pak­t­ni­ji od kla­sič­nih i po­mo­ću ra­ču­nal­ne teh­no­lo­gi­je kod ko­ris­ni­ka stva­ra­ju privid da je­du mno­go ve­će i ukus­ni­je por­ci­je. Na­oča­le ima­ju ugra­đe­nu mi­ni ka­me­ru ko­ja da­je uve­ćan pri­kaz hra­ne, što za­va- ra­va mo­zak po­greš­nom per­cep­ci­jom. Us­to, uz po­moć cjev­či­ce ko­ja is­pu­šta ugo­dan mi­ris u nos na­oča­le mi­je­nja­ju okus je­la pa hra­na dje­lu­je ukus­ni­je.

No­vo oč­no po­ma­ga­lo is­pi­ta­la je sku­pi­na dra­go­vo­lja­ca ko­ja je po­je­la go­to­vo 10 pos­to ma­nje ko­la­ča od kon­trol­ne sku­pi­ne.

“Stvar­nost je u na­šem moz­gu”, tvr­di vo­di­telj is­tra­ži­va­nja Mic­hi­ta­ka Hi­ro­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.