Sam­sung po­pu­lar­ni­ji od ip­ho­nea

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ko­li­ka je po­pu­lar­nost Sam­sun­go­va Ga­laxyja S3 zor­no se vi­di na pri­mje­ru Ve­li­ke Bri­ta­ni­je gdje je u sa­mo ne­ko­li­ko da­na od do­la­ska na tr­ži­šte pos­tao po­pu­lar­ni­ji od iP­ho­nea. Još ot­kad je po­čet­kom svib­nja pred­stav­ljen no­vi mo­del iz Sam­sun­go­ve Ga­laxy se­ri­je S bi­lo je jas­no da će taj mo­bi­tel pos­ta­ti je­dan od naj­po­želj­ni­jih mo­bil­nih ure­đa­ja na tr­ži­štu. Ga­laxy S3 proš­log se tjed­na po­ja­vio na 28 svjet­skih tr­ži­šta, a ko­li­ka je nje­go­va po­pu­lar­nost po­ka­za­li su po­da­ci kom­pa­ni­je uSwit­ch.com ko­ja u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji pra­ti po­pu­lar­nost mo­bil­nih ure­đa­ja po re­zul­ta­ti­ma onli­ne pre­tra­ži­va­nja i pro­da­je. Ti­je­kom proš­lo­ga mje­se­ca naj­po­pu­lar­ni­ji mo­bil­ni ure­đaj ko­ji su Bri­tan­ci pre­tra­ži­va­li na in­ter­ne­tu bio je Ap­ple­ov iPho­ne 4S, no čim se Ga­laxy S3 po­ja­vio na tr­ži­štu od­mah je pres­ti­gao iPho­ne i pos­tao naj­tra­že­ni­ji smar­tp­ho­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.