Mi­je­nja se za­kon, Opatija ne­će da­ti po­nu­du za LRH?

Ma­li di­oni­ča­ri u šoku Gra­do­vi ne bi mo­ra­li da­va­ti po­nu­de za pre­uzi­ma­nje tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SA­ŠA PAPARELLA/VLM sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

MMa­li di­oni­ća­ri Li­bur­nia Ri­vi­era Ho­te­la po­ru­ču­ju da će po­du­ze­ti sve da ne do­đe do usva­ja­nja pre­dvi­đe­nih iz­mje­na Za­ko­na o pre­uzi­ma­nju di­onič­kih dru­šta­va

ale di­oni­ča­re Li­bur­na Ri­vi­era Ho­te­la uz­bu­nio je pri­jed­log Za­ko­na o do­pu­ni Za­ko­na o pre­uzi­ma­nju di­onič­kih dru­šta­va (ZPDD), ko­ji su klu­bo­vi sa­bor­skih zas­tup­ni­ka SDP-a, HNSa, IDS-a i HSU-a upu­ti­li u hit­nu pro­ce­du­ru. Po tom pri­jed­lo­gu je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve - steknu li 25 pos­to plus jed­nu di­oni­cu ne­ke tvrt­ke - vi­še ne bi ima­le obve­zu objav­lji­va­nja jav­ne po­nu­de. Ta za­kon­ska do­pu­na, ko­ja bi se pri­mje­ni­va­la re­tro­ak­tiv­no, tre­ba­la bi ri­je­ši­ti pro­blem Opa­ti­je.

Taj je grad 2007. od HFP-a do­bio 25 pos­to plus jed­nu di­oni­cu Li­bur­nia Ri­vi­era Ho­te­la (LRH) i ne­pla­ni­ra­no, na zah­tjev Han­fe, pos­tao obvezan obja­vi­ti po­nu­du za pre­uzi­ma­nje os­tat­ka di­oni­ca. Pri­hva­ća­njem pred­lo­že­nih za­kon­skih do­pu­na, pet go­di­na sta­ra od­lu­ka nad­lež­nog ti­je­la o obve­zi jav­ne po­nu­de bi­la bi pro­gla­še­na ni­šta­vom.

Iako doz­na­je­mo da je pri­jed­log tek pris­ti­gao u Ban­ske dvo­re, na raz­ma­tra­nju je i tek se če­ka miš­lje­nje Ure­da za za­ko­no­dav­s­tvo, ma­li di­oni­ča­ri LRH, dio ko­jih je i na su­du iz­bo­rio svo­je pra­vo da im Grad ot­ku­pi di­oni­ce po 6000 ku­na, već su se po­bu­ni­li.

Oz­bilj­ni ili ne?

“Po­du­zet će­mo sve da do usva­ja­nja ovih iz­mje­na ne do­đe. Pi­sa­li smo pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve, oba­vi­jes­ti­li am­ba­sa­de ze­ma­lja EU, a ne­ki su se ve­le­pos­la­ni­ci već sa­mi za­ni­ma­li za ovaj slu­čaj. Ako se iz­mje­ne usvo­je, od­mah će­mo kre­nu­ti u prav­nu bit­ku za nji­ho­vo ru­še­nje!”, naj­a­vio nam je Dra­žen Ni­ko­lić, pred­sjed­nik Udru­ge ma­lih di­oni­ča­ra LRH.

“Sa­da pri­ča­mo o LRH, a to su­tra mo­že bi­ti bi­lo ko­ja dru­ga tvrt­ka u Hr­vat­skoj. Prav­na ne­si­gur­nost po­gub­na je za tr­ži­šte ka­pi­ta­la. Do sa­da je na su­du do­ne­se­no de­se­tak pre­su­da i tuž­be di­oni­ča­ra su usvo­je­ne. Opatija i okol­ne op­ći­ne po pre­su­di su duž­ne ot­ku­pi­ti di­oni­ce po 6000 ku­na ka­ko to za­kon i na­la­že. Tko će nas shva­ti­ti oz­bilj­no ako je de­se­tak di­oni­ča­ra, me­đu nji­ma i gra­đa­na EU, do­bi­lo pre­su­de, a u za­ko­nu se pred­la­že nji­ho­vo uki­da­nje?”, pi­ta se Ni­ko­lić.

Op­ći­ne pri­vi­le­gi­ra­ne

“Čak ako se iz­uz­me ne­pri­hvat­lji­vo re­tro­ak­tiv­no dje­lo­va­nje za­ko­na, ova iz­mje­na po­la­zi od kri­vog ra­zu­mi­je­va­nja smis­la pos­to­ja­nja ZPDD-a. Po­sje­do­va­nje ‘zlat­ne di­oni­ce’ na­ru­ša­va rav­no­prav­nost di­oni­ča­ra i svr­ha ZPDD-a je da to is­pra­vi. Pri­hva­ća­njem pred­lo­že­nog rje­še­nja, je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve do­vo­de se u pri­vi­le­gi­ra­ni po­lo­žaj jer im os­ta­ju pra­va pri­zaš­la iz ovog i dru­gih za­ko­na, ali ne i obve­ze. To na­ru­ša­va rav­no­prav­nost ula­ga­ča i ka­pi­ta­la pred za­ko­nom, što je pro­tu­us­tav­no”, na­po­mi­nje Ni­ko­lić. Pod­sje­ća da se dio stra­nih ula­ga­ča po­vu­kao na­kon pom­poz­no naj­av­lji­va­nog spo­ra­zu­ma iz 2010., “ka­da ta­ko­đer nit­ko ni­je slu­šao upo­zo­re­nja da je ne­za­ko­nit. Ho­će li pred­la­ga­te­lji za­ko­na pre­uze­ti od­go­vor­nost ka­da se opet po­ka­že da je pred­lo­že­no rješenje ne­us­tav­no? Raz­ne Vla­de su do sa­da upli­ta­le u si­tu­aci­ju oko LRH, i to uvi­jek ka­da bi pra­vo­su­đe doš­lo na­do­mak rje­še­nja ko­je ni­je od­go­va­ra­lo vlas­ti. On­da bi Vla­da ne­kim ne­za­ko­ni­tim po­te­zom stvar još vi­še za­kom­pli­ci­ra­la i ku­pi­la par go­di­na mi­ra. Bo­jim se da je sa­da opet ta­ko”, ka­že Ni­ko­lić.

Pixsell

Dra­žen Ni­ko­lić, pred­sjed­nik Udru­ge ma­lih di­oni­ča­ra LRH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.