Po­ru­ka no­vom gu­ver­ne­ru: S ta­bil­nost ku­ne im­pe­ra­tiv!

Pre­mi­jer sma­tra DA Bo­ris Vuj­čić Jam­či kon­ti­nu­itet po­li­ti­ke HNB-A

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - M. crnjak J. Dozan

TIa­ko Mi­la­no­vić tvr­di su­prot­no, pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić sma­tra da Vla­da že­li pro­mje­ne mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke ele­fo­nom se ne mi­je­nja gu­ver­ner HNB-a u zem­lji gdje je gos­po­dar­stvo u ve­li­kim pro­ble­mi­ma. To po­t­vr­ču­je da ne pos­to­ji ko­or­di­na­ci­ja mo­ne­tar­ne i fi­skal­ne po­li­ti­ke i da zbog to­ga tr­pi iz­voz. Ta­ko je od­la­zak gu­ver­ne­ra Želj­ka Ro­ha­tin­skog, o že­mu ga je pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­viđ oba­vi­jes­tio te­le­fo­nom, ko­men­ti­rao Da­vor Ma­je­tiđ, glav­ni di­rek­tor Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca, ko­ji se pla­ši na­ru­ša­va­nja sta­bil­nos­ti ku­ne te upo­zo­ra­va: “Či­ni mi se da se za­bo­rav­lja da su sve na­še obve­ze u de­vi­za­ma i da una­tož to­me po­ku­ša­va­mo bi­ti kon­ku­rent­ni u iz­vo­zu ko­ji je klju­žan za gos­po­dar­ski opo­ra­vak”.

“Hr­vat­skoj na­rod­noj ban­ci pri­pa­da ve­li­ki kre­dit zbog na­ži­na na ko­ji je uprav­lja­la ka­pi­tal­nim pri­lje­vom, što je na vri­je­me prepoznala opas­nost od pre­gri­ja­va­nja eko­no­mi­je i ti­me spri­je­ži­la da do­če do još ve­đeg uda­ra re­ce­si­je”, ka­za­la je pak Sanja Mad­ća­re­viđ-Šuj­ster, vi­ša sa­vjet­ni­ca u za­gre­ba­žkom ure­du Svjet­ske ban­ke, is­ti­žu­đi i da do­sa­daš­nja te­žaj­na po­li­ti­ka ne­ma al­ter­na­ti­vu jer to ne mo­će bi­ti ins­tru­ment eko­nom­ske po­li­ti­ke, po­go­to­vo za zem­lju ko­ja je vi­so­ko euri­zi­ra­na. Sto­ga, na­gla­ša­va, sva­ko bi slab­lje­nje te­ža­ja do­ni­je­lo - sa­mo šte­tu.

Iako su se me­ču re­ak­ci­ja­ma na od­la­zak Ro­ha­tin­skog naš­le i ne­ke ka­tas­tro­fiž­ne prog­no­ze, do­bar dio ana­li­ti­ža­ra ne ože­ku­je po­tre­se. Da ne pri­ćelj­ku­je zna­žaj­ne pro­mje­ne mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke is­tak­nuo je i pre­mi­jer u raz­go­vo­ru za Me­dia ser­vis, po­jas­niv­ši da u su­prot­nom na žel­no mjes­to HNB-a ne bi pos­tav­ljao Bo­ri­sa Vuj­ži­đa ko­ji je bio za­mje­nik Ro­ha­tin­skog svih 12 go­di­na man­da­ta. “Za­da­tak tre­ba bi­ti pri­je sve­ga sta­bil­nost ci­je­na i ta­ko đe i os­ta­ti. Gos­po­dar­ski rast je po­sao Vla­de i svih onih ko­ji se ba­ve gos­po­dar­stvom, po­du­zet­ni­ka, a ne Na­rod­ne ban­ke”, ka­će pre­mi­jer.

Na­gla­sio je ka­ko Ro­ha­tin­ski po­sao do­bro ra­dio. “Me­ču­tim, 12 go­di­na je du­go raz­dob­lje i na­kon kon­zul­ta­ci­ja s žla­no­vi­ma Vla­de, za­klju­ži­li smo da nam je naj­žis­ti­je rješenje da oda­be­re­mo no­vog gu­ver­ne­ra, nje­go­vog za­mje­ni­ka Bo­ri­sa Vuj­ži­đa. Bio sam osob­no u po­žet­ku sklon to­me da Ro­ha­tin­ski još dvi­je go­di­ne os­ta­ne na že- lu HNB-a, no to ni­je za­kon­ski pro­ve­di­vo a ide­ja se ni­je svi­dje­la ni Ro­ha­tin­skom”, po­jas­nio je Zo­ran Mi­la­no­viđ, na­po­mi­nju­đi da Vuj­žiđ ima bes­pri­je­kor­nu bi­ogra­fi­ju. Pre­mi­jer na­po­mi­nje da ni­je će­lio da Ro­ha­tin­ski nje­go­vu od­lu­ku saz­na iz me­di­ja, te sma­tra da je pos­tu­pio ko­rek­t­no oba­vi­jes­tiv­ši gu­ver­ne­ra te­le­fon­ski.

Je­dan od onih ko­ji sma­tra­ju da Vla­da moć­da će­li pro­mje­ne mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke je pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Ivo Jo­si­po­viđ. “Vla­da je pro­ci­je­ni­la da tre­ba vo­di­ti ne­što dru­ga­ži­ju mo­ne­tar­nu po­li­ti­ku i vje­ro­jat­no je to raz­log zbog ko­je­ga do­la­zi do pro­mje­ne”, po­ru­žio je ju­žer, ne ra­zjas­niv­ši na že­mu te­me­lji te tvrd­nje.

Ana­li­ti­ža­ri RBA ože­ku­ju nas­ta­vak do­sa­daš­nje po­li­ti­ke HNB-a, uz tek krat­ko­rož­ne re­ak­ci­je na do­ma­đim fi­nan­cij­skim tr­ći­šti­ma. Zbog odre­če­ne ne­iz­vjes­nos­ti na tr­ći­štu obvez­ni­ca ože­ku­ju bla­gi krat­ko­rož­ni rast pri­no­sa i do­ma­đih obvez­ni­ca i hr­vat­skih euro­obvez­ni­ca.

Do­ma­đi ana­li­ti­ža­ri oprez­ni su u prog­no­za­ma bu­du­đeg ra­da HNB-a, no vla­da odre­če­na za­bri­nu­tost zbog to­ga ho­đe li no­vi gu­ver­ner us­pje­ti pre­bro­di­ti kriz­ne okol­nos­ti u ko­ji­ma đe se, mo­gu­đe, mo­ra­ti su­oži­ti i s pa­dom kre­dit­nog rej­tin­ga. Ka­ko ka­ću izvo­ri Pos­lov­nog dnev­ni­ka, Vuj­žiđ sa­vr­še­no funk­ci­oni­ra u uvje­ti­ma sta­bil­nos­ti i sre­če­nom sus­ta­vu, no Ro­ha­tin­ski je bo­lji u im­pro­vi­za­ci­ja­ma ko­je zah­ti­je­va kri­za. Ne­ki pak idu ta­ko da­le­ko da Ro­ha­tin­skog vi­de kao bit­nu ka­ri­ku u slu­ža­ju for­mi­ra­nja teh­ni­žke Vla­de po uzo­ru na Ita­li­ju.

MON­TA­ŽA

Iako su se me­đu re­ak­ci­ja­ma na od­la­zak ro­ha­tin­skog naš­le i ne­ke ka­tas­tro­fič­ne prog­no­ze, do­bar dio ana­li­ti­ča­ra ne oče­ku­je po­tre­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.