U Ini je kriz­na si­tu­aci­ja, mi­nis­tri mo­ra­ju u NO

Ni­smo za­do­volj­ni inves­ti­ci­ja­ma Ine i rje­še­nji­ma ko­ja su na ru­bu za­ko­na, ka­že pre­mi­jer Z. Mi­la­no­vić

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Upra­vi­lu mi­nis­tri ne bi tre­ba­li bi­ti u nad­zor­nim od­bo­ri­ma kom­pa­ni­ja, ra­di za­šti­te sa­mih mi­nis­ta­ra. Ali u ovak­vim si­tu­aci­ja­ma ne će­lim se odre­đi tog pra­va jer ovo je la­ga­no kriz­na si­tu­aci­ja i oba­ve­za je dr­ća­ve i Vla­de da in­ter­ve­ni­ra”, ko­men­ti­rao je ju­žer pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­viđ za Me­dia ser­vis si­tu­aci­ju oko Ine i namjeru da, una­tož pro­tiv­lje­nju Bruxel­le­sa, mi­nis­tri uču u NO Ine, sa ži­me se sla­će i Mol.

“Mi­nis­tri kao pred­stav­ni­ci ma­njin­skog vla- sni­ka u NO-u ne mo­gu pro­ves­ti ni­jed­nu od­lu­ku na si­lu. Ne mo­gu bi­ti iz­lo­će­ni ko­rup­ci­ji, ne mo­gu ni­ko­ga za­pos­li­ti, ne mo­gu ukras­ti. Pre­ma to­me, onaj ko­ji ima pro­ble­ma s ti­me, po me­ni ima pro­ble­ma sa shva­đa­njem os­nov­ne kon­cep­ci­je tr­go­va­žkog druš­tva”, re­kao je.

Po nje­mu je pro­blem Ine i Mo­la sa­da lo­še pos­tav­ljen, “kon­fron­ta­cij­ski i neo­d­go­vor­no”. Ne­za­do­volj­stvo u Hr­vat­skoj, ka­će, pro­iz­la­zi iz ma­nje ili vi­še oprav­da­ne sum­nje da tu ni­je baš bi­lo sve žis­to, a s dru­ge stra­ne, Ma­ča­ri su udjel u Ini pla­ti­li 2003. po naj­vi­šoj tr­ćiš­noj ci­je­ni, kas­ni­je po bur­zov­noj ci­je­ni, dak­le ni­su ukra­li: “Mol je ušao u tu pri­žu da što vi­še za­ra­di.

Ne da po­ko­ri Hr­vat­sku i da je ko­lo­ni­zi­ra. To si­gur­no ni­je bi­la mo­ti­va­ci­ja Mo­la, nje­go­ve uprav­lja­žke struk­tu­re i nje­go­vih vlas­ni­ka.” Ipak, ne­ka od pri­mi­je­nje­nih rje­še­nja su “oži­to na ru­bu za­ko­na, dak­le to baš ne funk­ci­oni­ra na na­žin na ko­ji bi tre­ba­lo”. Tu je i ne­za­do­volj­stvo Vla­de inves­ti­cij­skim cik­lu­si­ma Ine, a dr­ća­va u Ini tre­ba ima­ti te­ći­nu.

PXL

Zo­ran Mi­la­no­vić, pre­mi­jer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.