Ne­ga­tiv­no iz­ne­na­đe­nje

////

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Utrav­nju je pro­met u tr­go­vi­ni na ma­lo pao 7,3 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, znat­no vi­še ne­go što se oče­ki­va­lo, po­ka­zu­je procjena DZS-a. Po­sri­je­di je ubr­za­nje pa­da, u ožuj­ku je, na­ime, po­troš­nja pala 1,1 pos­to. Ma­kro­eko­no­mis­ti su oče­ki­va­li pad po­troš­nje 1,9 pos­to, a pro­cje­ne su im se kre­ta­le u ras­po­nu od stag­na­ci­je do pa­da po­troš­nje 3,5 pos­to. “Ovo je za­is­ta ne­ga­tiv­no iz­ne­na­đe­nje. Ri­ječ je o naj­ve­ćem pa­du po­troš­nje od trav­nja 2010., ka­da je iz­no­sio 8 pos­to. Osob­na po­troš­nja u pr­vom tro­mje­se­čju dr­ža­la se re­la­tiv­no sta­bil­no, no sa­da je us­li­je­dio nje­zin iz­ra­že­ni­ji pad“, ka­že Alen Ko­vač, ma­kro­eko­no­mist u Er­ste ban­ci. Is­ti­če da bi ta­ko oštar pad mo­gao iz­a­zva­ti sma­nje­nje procjena osob­ne po­troš­nje u dru­gom tro­mje­se­čju, a na­po­s­ljet­ku i za prog­no­zu ras­ta za ci­je­lo gos­po­dar­stvo.

Fo­to­lia

Naj­ve­ći je to pad od trav­nja 2010.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.