Šes­tak o po­zi­vi­ma da uđe u hdz

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

“Če­ti­ri pu­ta sam od­bio Po­lan­če­ca” Go­vo­re­ći o svom su­ko­bu s Po­lan­če­com, Vit­ko­vić je iz­nio i da mu je u jed­nom tre­nut­ku on bio po­ru­čio da mo­gu iz­gla­di­ti od­no­se ako uđe u HDZ. „Od­bio sam i to mi je ta­ko­đer za­mje­rio“, re­kao je Vit­ko­vić. Zdrav­ko Šes­tak je mar­lji­vo za­pi­si­vao ti­je­kom pr­vog di­je­la ju­če­raš­njeg Vit­ko­vi­će­vog svje­do­če­nja, no ni­je nam htio ot­kri­ti ko­ji su di­je­lo­vi is­ka­za glav­nog svje­do­ka za nje­ga spor­ni, sa­mo nam je po­ka­zao da ima vi­še od osam stra­ni­ca bi­lje­ški. „Ali ovo me mo­že­te ci­ti­ra­ti: ja sam če­ti­ri pu­ta od­bio Po­lan­če­ca da uđem u HDZ“, re­kao nam je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.