Tra­jek­ti sa­mo pri­vre­me­no

No­ve li­ni­je ne­će bi­ti do ula­ska u EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Uvo­če­nje tra­jek­t­ne li­ni­je na tra­si ne­re­ali­zi­ra­nog mos­ta za Pe­lje­šac ne bi tre­ba­lo pre­du­go tra­ja­ti. Pris­ta­ni­šte na Pe­lješ­cu veđ je go­to­vo, dok su na obal­noj stra­ni Hr­vat­ske ces­te do­bi­le na­pu­tak da pro­jek­ti­ra­ju asfal­ti­ra­nje pos­to­je­đe, 1,8 km du­ge pris­tup­ne ces­te do bu­du­đeg pris­ta­ni­šta, iz­vi­jes­tio je no­vi­na­re Siniša Haj­daš Don­žiđ, mi­nis­tar pro­me­ta, na bri­fin­gu odr­ća­nom u uto­rak. No­va tra­jek­t­na li­ni­ja ne­đe bi­ti go­to­va do 1. sr­p­nja 2013. i ula­ska Hr­vat­ske u EU, a si­tu­aci­ja oko po­ve­zi­va­nja Du­brov­ni­ka s os­tat­kom Hr­vat­ske bit đe pu­no jas­ni­ja za ne­ko­li­ko da­na, na­kon što pred­stav­ni­ci Hr­vat­skih ces­ta iz­ne­su svo­ju vi­zi­ju ne­um­sko­ga ko­ri­do­ra pred­stav­ni­ci­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je. Na bri­fin­gu su žel­ni­ci Ja­dro­li­ni­je naj­a­vi­li ob­no­vu flo­te, ko­jom đe na­ci­onal­ni bro­dar pos­ta­ti kon­kur­net­ni­ji uoži li­be­ra­li­za­ci­je tr­ći­šta, naj­av­lje­ne za 1. si­jež­nja 2017. Do kra­ja go­di­ne Ja­dro­li­ni­ja đe ras­pi­sa­ti na­tje­žaj za grad­nju že­ti­ri­ju tra­jek­ta, sva­ki vri­jed­nos­ti iz­me­ču se­dam i osam mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.