‘Agro­kor zna po­sao, do­ka­zao se’

No­vi šef Upra­ve Mer­ca­to­ra To­ni Ba­la­žič

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mercator je zdra­va kom­pa­ni­ja iako su kljuž­ni tren­do­vi u pos­lo­va­nju ne­ga­tiv­ni, a sta­tus quo ni­je mo­guđ, oci­je­nio je To­ni Ba­la­ćiž u pr­vom in­ter­v­juu, da­nom Fi­nan­ca­ma, na­kon sje­da­nja u vru­đu fo­te­lju pred­sjed­ni­ka Upra­ve.

Ci­lje­ve ko­je je pos­ta­vi­la biv­ša Upra­va - tri mi­li­jar­de eura pri­ho­da i 15,7 mi­li­ju­na eura žis­te do­bi­ti - ni­je i os­tva­ri­la, pa ih tre­ba re­vi­di­ra­ti, re­kao je. Kad je ri­jež o sma­nji­va­nju bro­ja za­pos­le­nih, is­tak­nuo je da pos­to­ji znat­na ne­us­kla­če­nost u pro­duk­tiv­nos­ti s bo­ljim lan­ci­ma u Eu­ro­pi. “Ako Mercator će­li du­go­rož­no us­pje­ti, bez ob­zi­ra na to tko bio vlas­nik, mo­rat đe­mo u tom po­druž­ju bi­ti bo­lji”, oci­je­nio je. Pi­ta­nje vlas­niš­tva sma­tra vr­lo vać­nim. “Bez sta­bil­na vlas­ni­ka Mercator ne­đe bi­ti ni zdrav ni sta­bi­lan. Mo­gu­đe je ne­ko­li­ko sce­na­ri­ja, a sva­ki pre­dvi­ča pri­je sve­ga po­bolj­ša­nje pos­lo­va­nja, i tu đe­mo ulo­ći­ti naj­vi­še ener­gi­je”, po­ru­žio je. Is­tak­nuo je i da Upra­va mo­ra po­du­pi­ra­ti in­te­re­se vlas­ni­ka, da se me­nad­ćer mo­ra bri­nu­ti o in­te­re­su kom­pa­ni­je, a on­da ipak za­klju­žio: “No, pri­je sve­ga je va­ćan di­ja­log s vlas­ni­ci­ma”.

Na pi­ta­nje ho­đe li do­pus­ti­ti Agro­ko­ru du­bin­sko sni­ma­nje re­kao je da s od­go­vo­rom tre­ba pri­že­ka­ti dok Agro­kor pre­da po­nu­du. “Mo­ra­mo se pri­pre­mi­ti za pro­da­ju”, re­kao je na­po­me­nuv­ši da je kao šef Upra­ve Ži­ta su­ra­či­vao s To­do­ri­đem, ali ga, ka­će, ne poz­na­je do­volj­no. Agro­kor sma­tra jed­nom od naj­vać­ni­jih tvrt­ki re­gi­ji ko­ja je do­ka­za­la “da zna vla­da­ti broj­nim dje­lat­nos­ti­ma, a su­oža­va se i s te­ško­đa­ma”. Upi­tan sma­tra li Mercator na­ci­onal­nim in­te­re­som, od­go­vo­rio je: “Za slo­ven­sko gos­po­dar­stvo Mercator je vr­lo va­ćan zbog po­lo­ća­ja na tr­ći­štu i po­ve­za­nos­ti s do­bav­lja­ži­ma. Od­nos po­du­zet­ni­ka s okru­će­njem ne mo­ra bi­ti ve­zan s iz­vo­rom ka­pi­ta­la vlas­ni­ka. I do­ma­đi vlas­nik mo­će bi­ti loš”. Ka­ko đe ri­je­ši­ti du­go­ve? Me­rac­tor ima u vlas­niš­tvu vi­še ne­kret­ni­na, pod­sje­tio je. No, na­veo je i da ima plan B. S žla­nom Upra­ve za fi­nan­ci­je raz­go­vo­rao je o op­ti­mi­za­ci­ji obrt­nog ka­pi­ta­la i sni­ća­va­nju tro­ško­va. Sma­tra i da Mer­ca­to­ru tre­nu­taž­no ni­je po­treb­na do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja, iako tvr­di “sve đe bi­ti jas­ni­je do­go­di­ne”. Raz­go­vo­re o ušte­da­ma veđ je po­žeo.

Os­no­vao je rad­nu sku­pi­nu za op­ti­mi­za­ci­ju lo­gis­ti­žke mre­će u Slo­ve­ni­ji i Hr­vat­skoj, a “jed­na od mo­guđ­nos­ti je spa­ja­nje lo­gis­ti­ke u Slo­ve­ni­ji i Hr­vat­skoj”.

PD

To­ni Ba­la­žič, pred. Upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.