Do­le­nec glav­ni eko­no­mist

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gre­ba­žka

ban­ka na­kon pu­nih pet mje­se­ci po­nov­no ima glav­nog eko­no­mis­ta. Po­žet­kom go­di­ne Go­ran Ša­ra­va­nja s te je funk­ci­je oti­šao na is­tu po­zi­ci­ju u Ini, a u naj­ve­đoj do­ma­đoj ban­ci po­sao gl. eko­no­mis­ta pre­uzeo je po­žet­kom ovo­ga mje­se­ca Hr­vo­je Do­le­nec. On je pro­tek­lih go­di­na bio dr­ćav­ni taj­nik u Vla­di­nu Sre­diš­njem ure­du za ra­zvoj­nu stra­te­gi­ju i ko­or­di­na­ci­ju EU fon­do­va. Smje­nom vlas­ti ta je funk­ci­ja uki­nu­ta te se na­kon raz­rje­še­nja po­sve­tio ma­gis­te­ri­ju na Eko­no­mi­ji. No, pri­li­ke za po­sao po­put glav­nog eko­no­mis­ta u ne­koj od vo­de­đih ba­na­ka ne uka­zu­ju se žes­to, pa oži­to ni­je bi­lo dvoj­bi o Za­bi­noj po­nu­di. Do­le­nec je bio gl. eko­no­mist u Ra­if­fe­isen ban­ci, a ka­ri­je­ru je po­žeo u HNB-u.

PXL

Hr­vo­je Do­le­nec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.