HRT la­ni na­mjer­no u mi­nu­su?

Smanjili pri­ho­de i povećali gu­bi­tak

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BER­NARD IVE­ZIĆ

HHRT se na SAP Fo­ru­mu po­hva­lio da je u go­di­nu da­na za­hva­lju­ju­ći SAP-u ure­dio sve fi­nan­ci­je

rvat­ska ra­dio te­le­vi­zi­ja la­ni je za­hva­lju­ju­ći uvo­đe­nju SAP sus­ta­va na­vod­no mo­gla is­ka­za­ti do­bit, ali je umjes­to to­ga po­ve­ća­la gu­bi­tak za 60 pos­to, na 26,4 mi­li­ju­na ku­na. Gor­da­na Gran­dov, še­fi­ca fi­nan­ci­ja HRT-a i vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta uvo­đe­nja SAPa, iz­ja­vi­la je u uto­rak na kon­fe­ren­ci­ji SAP Fo­rum u Za­gre­bu da je na­ci­onal­na te­le­vi­zi­ja za­hva­lju­ju­ći sre­đi­va­nju fi­nan­ci­ja i in­for­ma­ti­za­ci­ji tog pro­ce­sa mo­gla is­ka­za­ti do­bit.

“HRT je u 2011. go­di­ni mo­gao is­ka­za­ti do­bit, ali to ni­smo že­lje­li uči­ni­ti jer smo htje­li bi­ti oprez­ni”, is­ti­če Gran­dov. Ona ni­je po­jas­ni­la što je bio raz­log opre­za, ni ka­ko je HRT na­vod­nu do­bit pre­tvo­rio u gu­bi­tak. U svo­joj pre­zen­ta­ci­ji na­ve­la je tek da su se fi­nan­ci­je HRT-a vo­di­le ne sa­mo u ne­ko­li­ko odvo­je­nih apli­ka­ci­ja već su i po­je­di­ni za­pos­le­ni­ci ne­ke važ­ne po­dat­ke vo­di­li u svo­jim Excel ta­bli­ca­ma pa je ukup­ne obve­ze čes­to bi­lo te­ško pro­ci­je­ni­ti.

Iz­ja­va je ipak ne­obič­na uz­me li se u ob­zir da je HRT pri­je tri go­di­ne bio na­pa­dan da je u iz­vješ­ću za 2008. go­di­nu uči­nio su­prot­no. Na­vod­no je re­vi­zor BDO do­šao do po­dat­ka da je kom­pa­ni­ja pri­ka­za­la do­bit, a za­pra­vo ima­la pri­kri­ve­ni gu­bi­tak od 70 mi­li­ju­na ku­na.

Uz to, la­ni je Po­rez­na upra­va za­tra­ži­la od HRT-a pod­mi­ri­va­nje du­ga od 422 mi­li­ju­na ku­na za raz­dob­lje od 2006. do 2008. go­di­ne, što je do­dat­no za­kom­pli­ci­ra­lo fi­nan­cij­sku si­tu­aci­ju. Pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­ne Hr­vat­ske, HRT je do 2008. bi­lje­žio ne­to do­bit da bi 2009. go­di­ne pao u mi­nus od 105,7 mi­li­ju­na ku­na. Go­di­nu G. Gran­dov še­fi­ca fi­nan­ci­ja HRT-a kas­ni­je mi­nus je sma­njen na 16,38 mi­li­ju­na ku­na i kre­nu­lo se u pro­jekt uvo­đe­nja no­vog fi­nan­cij­skog sof­tve­ra ko­ji bi omo­gu­ćio kon­so­li­da­ci­ju svih fi­nan­ci­ja. Gran­dov po­jaš­nja­va da je pro­jekt za­po­čeo u si­ječ­nju 2011. i za­vr­šio u si­ječ­nju ove go­di­ne te da je već dao iz­nim­no do­bre re­zul­ta­te.

“Bio je to iz­nim­no slo­žen pro­ces, jer ri­ječ je o or­ga­ni­za­ci­ji ko­ja ima 3400 za­pos­le­nih, go­diš­nje vi­še od 4000 vanj­skih su­rad­ni­ka, a la­ni je ima­la 1428 do­ma­ćih i 295 ino­zem­nih do­bav­lja­ča s ukup­no 21.500 ulaz­nih fak­tu­ra”, ka­že Gran­dov.

Do­da­je da je HRT la­ni imao pro­met od 1,43 mi­li­jar­de ku­na. Ina­če, vi­še od mi­li­jar­du ku­na na­ci­onal­na te­le­vi­zi­ja utr­ži kroz pret­pla­tu, od­nos­no pa­ra­fi­skal­ni na­met, a os­ta­tak kroz pro­da­ju ogla­sa. Gran­dov je po­jas­ni­la da je na jed­no­go­diš­njem pro­jek­tu uvo­đe­nja SAP-a na HRT ra­dio pro­jek­t­ni tim sas­tav­ljen od 14 kon­zul­ta­na­ta i 40 lju­di s te­le­vi­zi­je. Obu­hva­ti­li su 78 pos­lov­nih pro­ce­sa, iz­ra­di­li 90 upu­ta za ko­ri­šte­nje sus­ta­va i na­pra­vi­li 19 su­če­lja pre­ma pos­to­je­ćim apli­ka­ci­ja­ma. “Sve one apli­ka­ci­je ko­je smo za­tek­li u ra­ču­no­vod­stvu i da­lje se ko­ris­te, ali su pre­ko tih su­če­lja sad po­ve­za­ne u cje­li­nu i omo­gu­ću­ju da se vr­lo pre­ciz­no mo­že pla­ni­ra­ti fi­nan­cij­sko pos­lo­va­nje HRT-a”, ka­že Gran­dov.

Po­jaš­nja­va da je pri­je uvo­đe­nja SAP-a ra­ču­no­vod­stve­ni sus­tav u odje­lu fi­nan­ci­ja imao se­dam sa­te­lit­skih, od­nos­no odvo­je­nih apli­ka­ci­ja, te da je glav­na knji­ga bi­la zas­ta­rje­la i ne­kon­zis­tent­na, a ana­li­ti­ka u re­al­nom vre­me­nu prak­tič­ki ne­mo­gu­ća.

“Objedinili smo glav­nu knji­gu i po­dat­ke o do­bav­lja­či­ma, kup­ci­ma, inves­ti­ci­ja­ma i du­go­traj­noj imo­vi­ni te olak­ša­li obra­čun pla­ća i ho­no­ra­ra kao i skra­ti­li pro­ces knji­že­nja na­lo­ga i pro­vo­đe­nja is­pla­te”, ka­že Gran­dov. Do­da­je da os­ta­ju još ne­ki ope­ra­tiv­ni pro­ble­mi po­put pro­vo­đe­nja lan­ča­nih tran­sak­ci­ja s po tri­de­se­tak su­bje­ka­ta, kao i pro­blem kaš­nje­nja ovje­re fak­tu­ra, što tra­je i po dva mje­se­ca.

Pixsell

Na SAP Fo­ru­mu u Za­gre­bu go­vo­ri­lo se i o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju HRT-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.