Pro­da­ja auto­mo­bi­la po­ras­la 28,5 pos­to

Sla­bi­ja po­traž­nja u trav­nju po­ka­za­la je da je uči­nak no­ve po­rez­ne re­gu­la­ti­ve bio pri­vre­men

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ti­je­kom svib­nja u Hr­vat­skoj je pro­da­no 3377 no­vih put­nič­kih auto­mo­bi­la, što je za 750 vo­zi­la, ili 28,5 pos­to vi­še ne­go u trav­nju, po­ka­zu­ju po­da­ci agen­ci­je Pro­mo­ci­ja Plus. Me­đu­tim, u od­no­su na proš­lo­go­diš­nji svi­banj, broj pro­da­nih auto­mo­bi­la u Hr­vat­skoj ma­nji je za 498, ili za 12,85 pos­to. U pr­vih pet ovo­go­diš­njih mje­se­ci, pak, u Hr­vat­skoj je pro­da­no 16.836 no­vih auto­mo­bi­la, a to je za 1680 vo­zi­la, ili de­vet pos­to ma­nje ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne.

Tr­ži­šte auto­mo­bi­la u Hr­vat­skoj pod utje­ca­jem je pro- mje­ne po­rez­ne re­gu­la­ti­ve, od­nos­no po­ve­ća­nja PDV-a sa 23 na 25 pos­to te no­vog na­či­na obra­ču­na PDV-a na kup­nju auto­mo­bi­la kao sred­stva za rad, ko­ji je stu­pio na sna­gu 1. ožuj­ka. U ve­lja­či je pro­da­ja na­krat­ko po­ve­ća­na jer su po­du­zet­ni­ci do 1. ožuj­ka mo­gli u obra­ču­nu PDV-a od­bi­ti 70 pos­to pret­po­re­za pri kup­nji auto­mo­bi­la pa su po­žu­ri­li do ta­da is­ko­ris­ti­ti tu pov­las­ti­cu.

S dru­ge stra­ne, gra­đa­ni ko­ji su mo­žda i dvo­ji­li o kup­nji auto­mo­bi­la, po­žu­ri­li su s kup­njom ne bi li ušte­dje­li na ni­žoj sto­pi PDV-a. Pad pro­da­je u trav­nju po­ka­zao je da je uči- nak no­ve re­gu­la­ti­ve bio pri­vre­men, da bi se u svib­nju pro­da­ja vra­ti­la na uobi­ča­je­ne broj­ke.

Naj­pro­da­va­ni­ja mar­ka u pr­vih pet mje­se­ci je Vol­k­swa­gen, s pro­da­nim 2231 vo­zi­lom i tr­žiš­nim udje­lom od 13,2 pos­to. Na dru­gom mjes­tu je Pe­uge­ot sa 1464 auto­mo­bi­la i tr­žiš­nim udje­lom od 8,7 pos­to, dok je tre­će­pla­si­ra­ni Opel pro­dao 1403 vo­zi­la, uz tr­žiš­ni udio od 8,3 pos­to. Naj­pro­da­va­ni­ji mo­del u Hr­vat­skoj u pr­vih pet mje­se­ci bio je Opel As­tra, s pro­da­nih 664 vo­zi­la. Sli­je­de Vol­k­swa­ge­no­vi mo­de­li Po­lo i Golf te Hyun­dai i30 i Re­na­ult Me­ga­ne.

Pd

VW i da­lje naj­pro­da­va­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.