Mis­lav Ga­lić

Lju­di i ka­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Upra­va Žit­nja­ka pred­la­že Glav­noj skup­šti­ni, sa­zva­noj za 10. sr­p­nja, da se Mis­la­vu Ga­li­ću pro­du­ži člans­tvo u Nad­zor­nom od­bo­ru i u slje­de­ćem raz­dob­lju. Upra­va pred­la­že da se člans­tvo pro­du­ži i Ljer­ki Pu­ljić. Nad­zor­nik Ga­lić je član Upra­ve Agro­ko­ra od 2008. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.