U pos­lov­ni­ca­ma Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma

Com­bi­so­vi Pla­to­ma­ti ////

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Re­gi­onal­ni sis­tem­ski in­te­gra­tor Com­bis iz­vi­jes­tio je ju­čer da je svo­je sa­mo­us­luž­ne ure­đa­je za pla­ća­nje ra­ču­na pos­ta­vio i u pos­lov­ni­ce Cr­no­gor­skog Te­le­ko­ma. Ins­ta­la­ci­ja pr­vih Pla­to­ma­ta omo­gu­ći­la je gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re da od ove go­di­ne po pr­vi put ko­ris­te ovaj ino­va­tiv­ni na­čin pla­ća­nja, sto­ji u pri­op­će­nju Com­bi­sa, tvrt­ke u vlas­niš­tvu HT-a. Ins­ta­la­ci­ja pr­vih 11 sa­mo­us­luž­nih ure­đa­ja na cr­no­gor­skom tr­ži­štu, re­zul­tat je su­rad­nje tvrt­ke Qu­am i Com­bi­sa na po­dru­čju auto­ma­ti­za­ci­je sa­mo­us­luž­nih tran­sak­ci­ja. Im­ple­men­ti­ra­no rješenje već se pri­mi­je­nju­je i u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.