Što ri­ba­ri­ma do­no­si eu

Poslovni Dnevnik - - PRIČA O USPJEHU -

Prog­no­ze Iako još ni­je toč­no iz­ne­se­no što hr­vat­sko ri­bar­stvo oče­ki­va­ti na­kon ula­ska u Europ­sku uni­ju, ovo su ne­ka od pre­dvi­đa­nja. Za 2013. osi­gu­ra­no 8,7 mil. eura Za Hr­vat­sku je u 2013. u Eu­rop­skom fon­du za ri­bar­stvo pre­dvi­đe­no 8,7 mi­lju­na eura, a na­kon 2014. će rav­no­prav­no su­dje­lo­va­ti u ras­po­dje­li sred­sta­va iz fon­da na­mi­je­nje­nog ri­bar­stvu. Nužno pri­pre­mi­ti pro­jek­te Pre­dvi­đe­no je da će Eu­rop­ska uni­ja iz Eu­rop­skog fon­da za ri­bar­stvo za po­ti­ca­je da­va­ti 30 mi­li­ju­na eura go­diš­nje dok će Hr­vat­ska mo­ra­ti osi­gu­ra­ti do­dat­nih 10 mi­li­ju­na eura – ta­ko će sve­ukup­ni poticaji do­se­ći vi­še od 300 mi­li­ju­na ku­na, no da bi se ta sred­stva is­ko­ris­ti­la bit će po­treb­no pri­pre­mi­ti kva­li­tet­ne pro­jek­te, or­ga­ni­zi­ra­ti lo­kal­ne ri­bar­ske ak­cij­ske gru­pe (FLAG) te pri­pre­mi­ti in­fras­truk­tu­ru za pro­jek­te. Ko­če u Ja­dra­nu Ko­če će se na sje­ver­nom Ja­dra­nu mo­ći ko­si­ti­ti na du­bi­ni ma­njoj od 50 me­ta­ra na uda­lje­nos­ti od 1,5 na­utič­ke mi­lje, dok se u EU mo­gu ko­ris­ti­ti na uda­lje­nos­ti ve­ćoj od tri mi­lje. Iz­nim­ke zbog tro­ško­va Mlje­tu, Vi­su, Du­gom oto­ku i Las­to­vu zbog po­ve­ća­nih tro­ško­va pro­izvod­nje i uda­lje­nos­ti, odo­bre­na je vi­ša sto­pa su­fi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta iz Eu­rop­skog fon­da za ri­bar­stvo – 85 pos­to u od­no­su na uobi­ča­je­nih 75 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.