Una­pri­je­di­ti ra­zvoj li­je­ko­va za dje­cu

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS - AN­DRE­JA ŠANTEK/VLM

Uza­gre­bač­koj Dje­čjoj bol­ni­ci Sre­br­njak proš­log je tjed­na otvo­ren Odjel za kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja za kro­nič­ne bo­les­ti u dje­ce, pr­vi ta­kav u Hr­vat­skoj, a na­mi­je­njen je kli­nič­kim is­pi­ti­va­nji­ma as­t­me, aler­gij­skih, imu­no­lo­ških i res­pi­ra­tor­nih bo­les­ti u dje­ce.

Odjel se pros­ti­re na 300-njak če­tvor­nih me­ta­ra, a u pro­jek­tu si fi­nan­cij­ski su­dje­lo­va­li Grad Za­greb ko­ji je s pet mi­li­ju­na ku­na fi­nan­ci­rao gra­đe­vin­ske ra­do­ve te Pri­vred­na ban­ka Za­greb (PBZ) ko­ja je do­ni­ra­la 2,5 mi­lju­na ku­na či­me je omo­gu­će­no da Odjel bu­de u pot­pu­nos­ti oprem­ljen svom po­treb­nom opre­mom.

Kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja

No­vi Odjel za kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja tre­bao bi da­ti ključ­ne od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ji li­jek i ko­ja do­za je naj­bo­lja i ujed­no naj­ma­nje štet­na za dje­cu

“Na ovom odje­lu li­ječ­ni­ci i znans­tve­ni­ci usre­do­to­čit će se na kli­nič­ka is- pi­ti­va­nja ve­za­na uz kro­nič­ne bo­les­ti dje­ce, kao što su as­t­ma, aler­gij­ske, imu­no­lo­ške i res­pi­ra­tor­ne bo­les­ti. Na Odje­lu će se naj­češ­će is­pi­ti­va­ti li­je­ko­vi za pri­mje­nu u dje­ce, što je nužno, pre­ma eu­rop­skoj di­rek­ti­vi iz 2008. go­di­ne, pri­je ne­go što se bi­lo ko­ji li­jek poč­ne ko­ris­ti­ti u pe­di­ja­tri­ji. Ri­ječ je o III. i IV. fa­zi kli­nič­kih is­pi­ti­va­nja li­je­ko­va, a tre­nu­tač­no je u ti­je­ku is­pi­ti­va­nje pet li­je­ko­va”, is­tak­nuo je rav­na­telj bol­ni­ce Bo­ro No­ga­lo. Na­gla­sio je da su li­je­ko­vi ko­ji su se do sa­da upo­treb­lja­va­li u pe­di­ja­tri­ji u pra­vi­lu kli­nič­ki is­pi­ti­va­ni na odras­lim oso­ba­ma sto­ga će otva­ra­nje ovog odje­la una­pri­je­di­ti ra­zvoj li­je­ko­va ko­ji će se pri­mje­nji­va­ti kod dje­ce na­kon pret­hod­no pro­ve­de­nih is­pi­ti­va­nja učin­ko­vi­tos­ti i ne­škod­lji­vos­ti u dje­ce.

“Na­dam se da će ovaj odjel da­ti ključ­ne od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ji li­jek i ko­ja do­za je naj­bo­lja i ujed­no naj­ma­nje štet­na za dje­cu”, re­kao je No­ga­lo.

Bol­ni­ca pri­ja­telj dje­ce

U bol­nič­koj po­lik­li­ni­ci go­diš­nje se pre­gle­da oko 50.000 dje­ce, od ko­jih 70 pos­to do­la­zi iz­van Za­gre­ba, a B. No­ga­lo pod­sje­tio je ka­ko je bol­ni­ca Sre­br­njak pr­va u Hr­vat­skoj do­bi­la UNI­CEF-ov sta­tus ‘Bol­ni­ca pri­ja­telj dje­ce’ te su pr­va bol­ni­ca ko­ja je uve­la zna­kov­ni je­zik be­ba. Uz to, Sre­br­njak je i Re­fe­rent­ni cen­tar za kli­nič­ku aler­go­lo­gi­ju dje­ce te europ­ski cen­tar iz­vr­s­nos­ti za as­t­mu.

Mi­nis­tar zdrav­lja Raj­ko Ostojić re­kao je da ovaj odjel tre­ba slu­ži­ti kao pri­mjer za bu­duć­nost od ko­jeg će ko­ris­ti ima­ti svi. Pred­sjed­nik upra­ve PBZ-a Bo­žo Pr­ka do­dao je da ban­ka po­ma­že broj­ne hu­ma­ni­tar­ne i zdrav­s­tve­ne pro­jek­te una­pre­đe­nja i zdrav­s­tve­ne za­šti­te dje­ce i da pri­pre­ma­ju još pro­je­ka­ta.

PXL

Li­ječ­nič­ki i me­di­cin­ski tim i nji­hov rav­na­telj Bo­ro No­ga­lo zas­luž­ni su za iz­vr­s­nost bol­ni­ce Sre­br­njak

PXL

Sre­br­njak je pr­va bol­ni­ca u ko­joj je uve­den zna­kov­ni je­zik be­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.