No­vo iz­da­nje re­gis­tra li­je­ko­va u Hr­vat­skoj

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

Uno­vom iz­da­nju Re­gis­tar li­je­ko­va u Hr­vat­skoj koj je iz ti­ska iz­aš­lo u trav­nju ove go­di­ne iz­mi­je­nje­no je go­to­vo 40 pos­to sa­dr­ža­ja zbog ve­li­kog bro­ja no­vo­re­gis­tri­ra­nih li­je­ko­va. U Re­gis­tar su, pre­ma no­vom, uve­de­ne i kra­ti­ce za pro­pi­si­va­nje li­je­ko­va (na po­nov­ljiv, po­se­ban, ogra­ni­čen ili ne­po­nov­ljiv re­cept), a sa­dr­ži i ak­tu­al­nu Lis­tu li­je­ko­va HZZO-a s naj­no­vi­jim iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma iz trav­nja 2012. go­di­ne, uz po­seb­no na­vo­đe­nje li­je­ko­va ko­ji su u Lis­ti na­ve­de­ni sa­mo pod ge­ne­rič­kim na­zi­vi­ma. U Re­gis­tru se, me­đu os­ta­li­ma, mo­že pro­na­ći abe­ced­ni po­pis li­je­ko­va odo­bre­nih u Hr­vat­skoj sa svim važ­nim po­da­ci­ma (sas­tav, do­zi­ra­nje, no­si­telj odo­bre­nja, ci­je­na, Os­nov­na i Do­pun­ska lis­ta HZZO-a). Na ru­ži­čas­tim stra­ni­ca­ma na­ve­de­ni su in­ter­na­ci­onal­ni ne­za­šti­će­ni na­zi­vi li­je­ko­va (INN), na žu­tim stra­ni­ca­ma ATK kla­si­fi­ka­ci­ja li­je­ko­va i li­je­ko­vi ko­ji se iz­da­ju bez re­cep­ta, a na pla­vim stra­ni­ca­ma no­si­te­lji odo­bre­nja u Hr­vat­skoj. Ci­je­na Re­gis­tra li­je­ko­va je 200 ku­na, a in­for­ma­ci­je o na­či­nu pla­ća­nja mo­gu se pro­na­ći na stra­ni­ca­ma Udru­ge pos­lo­da­va­ca u zdrav­s­tvu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.