No­vi mo­de­li ugo­va­ra­nja za li­ječ­ni­ke u pri­mar­noj za­šti­ti od 2013. go­di­ne

U ugo­vo­re li­ječ­ni­ka s HZZO-OM o uvo­de se ključ­ni po­ka­za­te­lji us­pješ­nos­ti i kva­li­te­te

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA& BIZNIS - AN­DRE­JA ŠANTEK/VLM

Uvo­đe­njem no­vog mo­de­la pla­ća­nja u pri­mar­noj zdrav­s­tve­noj za­šti­ti od 2013. do 2015. go­di­ne rad li­ječ­ni­ka bit će vi­še pod po­ve­ća­lom, pra­tit će se nji­ho­va us­pješ­nost, dok će gla­va­ri­ne bi­ti ni­že, naj­a­vi­la je Du­brav­ka Pe­zelj-Du­li­ba, po­moć­ni­ca rav­na­te­lja HZZO-a za zdrav­s­tve­nu za­šti­tu na okru­glom sto­lu ma­ga­zi­na Ban­ka i Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta Za­greb ‘Pri­mar­na zdrav­s­tve­na za­šti­ta i javno-pri­vat­no part­ner­stvo u zdrav­s­tvu’ ko­ji je u po­ne­dje­ljak odr­žan u Za­gre­bu. No, s dru­ge stra­ne, u ras­pra­vi je ta­ko­đer is­tak­nu­to i da se no­vac na­mi­je­njen za pri­mar­nu zdrav­s­tve­nu za­šti­tu vi­še ne bio tre­bao sma­nji­va­ti. Pri­mje­ri­ce, u 2011. go­di­ni udio iz­da­ta­ka za pri­mar­nu u od­no­su na ukup­ne iz­dat­ke za zdrav­s­tvo sma­njen s 19,7 na 16,8 pos­to. Uz to, iz­da­ci za pri­mar­nu ras­tu po go­diš­njoj sto­pi od 1,3 pos­to što je spo­ri­je od ras­ta ukup­nih iz­da­ta­ka. Struč­nja­ki­nje s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta is­tak­nu­le su da je 2010. udio pri­mar­ne za­šti­te u BDP-u iz­no­sio 0,88 pos­to što je za 0,07 pos­to ma­nje u od­no­su na 2006. go­di­nu. Za 16,8 pos­to je pao i udio iz­da­ta­ka u oba­vez­nom osi­gu­ra­nju u od­no­su na 2006. go­di­nu.

Na­čin fi­nan­ci­ra­nja

Na fi­nan­ci­ra­nje li­ječ­nič­kih ti­mo­va ubu­du­će će utje­ca­ti pet ele­me­na­ta od­nos­no hlad­ni po­gon, gla­va­ri­na, pla­ća­nje pre­ma mo­de­lu ci­je­na pu­ta us­lu­ga, te ključ­ni po­ka­za­te­lji us­pješ­nos­ti i po­ka­za­te­lji kva­li­te­te. Da­nas je si­tu­aci­ja tak­va da li­ječ­nik obi­telj­ske me­di­ci­ne naj­ve­ći dio nov­ca od HZZO-a (79 pos­to) os­tva­ru­je pre­ma bro­ju pa­ci­je­na­ta dok os­ta­tak nov­ca ovi­si o pro­ve­de­nim di­jag­nos­tič­ko-te­ra­pij­skim pos­tup­ci­ma (10 pos­to), su­dje­lo­va­nju u cen­tri­ma op­će me­di­ci­ne (pet pos­to) te u pre­ven­tiv­nim pro­gra­mi­ma (pet pos­to).

“Gla­va­ri­ne će bi­ti udjel­no ma­nje, stra­ti­fi­ci­ra­ne po do­bi i spo­lu, a re­de­fi­ni­rat će se i pos­to­je­će dob­ne sku­pi­ne. Ta­ko­đer se raz­miš­lja i o vred­no­va­nju Da­mir Bi­lo­glav HUP

Na fi­nan­ci­ra­nje pri­mar­ne za­šti­te ubu­du­će će utje­ca­ti pet ele­me­na­ta, a no­vost su ključ­ni po­ka­za­te­lji us­pješ­nos­ti i po­ka­za­te­lji kva­li­te­te

so­ci­jal­nog sta­tu­sa. Kod nak­na­da za us­lu­gu ut­vr­dit će se košarica us­lu­ga i ci­je­ne, a evi­den­ti­rat će se i pre­ven­tiv­ni pos­tup­ci”, rek­la je Pe­zelj-Du­li­ba.

De­pri­va­ti­za­ci­ja pri­mar­ne

Da­mir Bi­lo­glav, pred­sjed­nik Udru­ge li­ječ­ni­ka pos­lo­da­va­ca u ugo­vor­nom od­no­su pri HUP-u, oci­je­nio je da se no­vi mo­del go­to­vo uop­će ne raz­li­ku­je od pos­to­je­ćeg.

“No­ve su mje­re ne­do­volj­ne, tek po­pis že­lja, a glav­ni je kri­vac HZZO, ko­ji se ni­je pri­la­go­dio”, re­kao je Bi­lo­glav. U ras­pra­vu se ču­lo i da pred­lo­že­ni mo­del ipak pred­stav­lja po­mak u or­ga­ni­zi­ra­nos­ti pri­mar­ne. No, su­di­oni­ke je za­sme­ta­lo što HZZO još ni­je iz­a­šao sa broj­ča­nim ele­men­ti­ma no­ve for­mu­le ugo­va­ra­nja i fi­nan­ci­ra­nja.

Želj­ko Me­tel­ko, pred­sjed­nik Li­ječ­nič­kog zbo­ra, na­gla­sio je da tre­ba raz­go­va­ra­ti o de­pri­va­ti­za­ci­ji pri­mar­ne od­nos­no o vra­ća­nju mo­de­la do­mo­va zdrav­lja. Da­nas ima­mo 2.334 ti­ma obi­telj­skih li­ječ­ni­ka či­ji su pri­ho­di iz­me­đu 400 i 450 ti­su­ća ku­na go­diš­nje. Ve­ći­na su ih kon­ce­si­ona­ri, 74 pos­to, dok je u do­mo­vi­ma zdrav­lja njih 26 pos­to.

PXL

Ugovori za li­ječ­ni­ke pri­mar­ne za­šti­te od slje­de­će će go­di­ne sa­dr­ža­va­ti no­ve ele­men­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.