Hit­no ažu­ri­ra­ti ko­deks pro­tiv ra­ka

Ras­pra­va o po­li­tič­kim op­ci­ja­ma ko­je bi za­us­ta­vi­le po­rast he­pa­to­ce­lu­lar­nog kar­ci­no­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA& BIZNIS -

Po­vo­dom obi­lje­ža­va­nja Eu­rop­skog tjed­na bor­be pro­tiv kar­ci­no­ma kra­jem proš­log tjed­na u Eu­rop­skom je par­la­men­tu odr­žan sas­ta­nak na te­mu pre­ven­ci­je he­pa­to­ce­lu­lar­nog kar­ci­no­ma pod vod­stvom zas­tup­ni­ka EP-a Aloj­za Pe­ter­lea i Ta­tja­ne Re­ić, pred­sjed­ni­ce eu­rop­ske udru­ge pa­ci­je­na­ta s obo­lje­nji­ma jetre (ELPA) i Hr­vat­ske udru­ge li­je­če­nih i obo­lje­lih od he­pa­ti­ti­sa He­pa­tos.

Ras­prav­lja­lo se o po­li­tič­kim op­ci­ja­ma ko­je bi za­us­ta­vi­le trend po­ve­ća­nja bro­ja slu­ča­je­va he­pa­to­ce­lu­lar­nog kar­ci­no­ma, jed­nog od ne­ko­li­ko kar­ci­no­ma ko­ji bi­lje­že po­rast učes­ta­los­ti. Pro­cje­nju­je se da bi je sto­pa smrt­nos­ti od tog kar­ci­no­ma u Eu­ro­pi oko 50.000 slu­ča­je­va go­diš­nje. Ve­li­ka ve­ći­na tih slu­ča­je­va po­ve­za­na je s pre­kas­no di­jag­nos­ti­ci­ra­nim in­fek­ci­ja­ma vi­rus­nim he­pa­ti­ti­si­ma B i C. Oko 29 mi­li­ju­na Eu­rop­lja­na još uvi­jek ne zna da su za­ra­že­ni vi­rus­nim he­pa­ti­ti­som i sto­ga ne­ma­ju pri­li­ku iz­li­je­či­ti se ili dr­ža­ti svo­ju bo­lest pod kon­tro­lom. Upra­vo zbog ovih po­raz­nih či­nje­ni­ca ELPA po­zi­va na hit­no ažu­ri­ra­nje Eu­rop­skog ko­dek­sa pro­tiv ra­ka ko­ji se sastoji od 11 ‘za­po­vi­je­di’ či­jim bi se po­šti­va­njem tre­bao sma­nji­ti ri­zik od ra­zvi­ja­nja kar­ci­no­ma.

“Ko­deks pru­ža va­lja­ne pre­po­ru­ke o pro­mje­ni sti­la ži­vo­ta i na is­pra­van na­čin po­zi­va lju­de da se ci­je­pe pro­tiv he­pa­ti­ti­sa B. Me­đu­tim, ko­deks je ne­pot­pun u po­gle­du pre­ven­ci­je he­pa­to­ce­lu­lar­nog kar­ci­no­ma jer ne uzi­ma u ob­zir ve­lik broj ne­di­jag­nos­ti­ci­ra­nih slu­ča­je­va he­pa­ti­ti­sa B i C. Upra­vo zbog to­ga se za­la­že­mo da Eu­rop­ska uni­ja ko­dek­su do­da 12. za­po­vi­jed ko­jom se pre­po­ru­ču­je da se pri­pad­ni­ci ri­zič­nih sku­pi­na tes­ti­ra­ju na vi­rus­ne he­pa­ti­ti­se B i C”, is­tak­nu­la je Ta­tja­na Re­ić.

Ko­nač­no, ELPA po­zi­va EU da uklju­či mje­renje je­tre­nih en­zi­ma u pan-eu­rop­ske pro­jek­te eva­lu­aci­je i mje­re­nja zdrav­s­tve­nih in­di­ka­to­ra jer ra­zi­ne en­zi­ma da­ju jas­nu pre­dodž­bu o zdrav­lju jetre već od ra­nih sta­di­ja zbog če­ga bi ih tre­ba­lo mje­ri­ti jed­nom go­diš­nje i uklju­či­ti u stan­dard­ne zdrav­s­tve­ne pre­gle­de.

Ras­pra­vi su na­zo­či­li i zas­tup­ni­ci Eu­rop­skog par­la­men­ta, hr­vat­ski pro­ma­tra­či, nad­lež­ne služ­be Eu­rop­ske ko­mi­si­je i pred­stav­ni­ci europ­skih udru­ga zdrav­s­tve­nih struč­nja­ka, udru­ga pa­ci­je­na­ta te za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.