Tra­že od hzzo-a da po­štu­je ugo­vor

Lje­kar­ni­ci ////

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA& BIZNIS -

Hr­vat­ska lje­kar­nič­ka ko­mo­ra po­di­gla je tuž­bu pro­tiv Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje pred Us­tav­nim su­dom zbog ne­po­šti­va­nja ugo­vor­nih obve­za od stra­ne HZZO-a. Na­ime, do­no­še­njem no­vog Pra­vil­ni­ka o or­to­ped­skim po­ma­ga­li­ma lje­kar­ni­ci­ma je od 1. ožuj­ka uki­nu­ta fi­nan­cij­ska us­lu­ga ko­ju su do ta­da os­tva­ri­va­li za iz­da­va­nje or­to­ped­skih po­ma­ga­la.

“Te­me­ljem ugo­vo­ra, HZZO je du­žan pla­ti­ti tu us­lu­gu. No, sa­da nam u lje­kar­ne sti­žu anek­si ugo­vo­ra u ko­ji­ma se iz­ba­cu­je odred­ba o obve­zi HZZO-a da pla­ti us­lu­gu”, ka­že Ma­te Por­to­lan, pred­sjed­nik Hr­vat­ska lje­kar­nič­ke ko­mo­re. Na­gla­ša­va ka­ko lje­kar­ni­ci i da­lje iz­da­ju po­ma­ga­la i ne na­pla­ću­ju us­lu­gu, ali i ka­ko oče­ku­ju da Us­tav­ni sud pro­gla­si pro­tu­za­ko­ni­tom od­lu­ku HZZO-a. Por­to­lan ka­že ka­ko je HZZO na ime us­lu­ga go­diš­nje pla­ćao pet mi­li­ju­na ku­na. Od­nos HZZO-a pre­ma lje­kar­ni­ci­ma, do­da­je, ni­je ni­ti pos­lo­van ni­ti ko­rek­tan.

Rav­na­telj HZZO-a Siniša Var­ga is­ti­če da je aneks ugo­vo­ra do sa­da pot­pi­sa­lo 67 pos­to lje­kar­ni.

“Pos­to­je raz­lo­zi ko­ji su do­ve­li do ovak­ve od­lu­ke. Uos­ta­lo, da smo kre­nu­li u du­bin­sku ana­li­zu pla­ća­nja us­lu­ga is­to­dob­no bi mo­ra­li kre­nu­ti i u ana­li­zu ra­ba­ta ko­je lje­kar­ne do­bi­va­ju od do­bav­lja­ča”, ka­zao je Var­ga.

Pred lje­kar­ni­ci­ma je va­žan pe­ri­od i zbog no­vog pri­jed­lo­ga Za­ko­na o lje­kar­niš­tvu ko­ji bi tre­bao omo­gu­ći­ti pri­va­ti­za­ci­ju žu­pa­nij­skih lje­kar­ni, je­di­nog seg­men­ta ko­ji je os­tao u jav­nom sek­to­ru.

“In­ten­ci­ja Mi­nis­tar­stva je da se vra­ća­mo na sta­ro od­nos­no na ja­ča­nje do­mo­va zdrav­lja u sklo­pu ko­jeg bi tre­ba­la bi­ti i lje­kar­na. To je u ovom tre­nut­ku ono što nam naj­vi­še ote­ža­va do­no­še­nje od­lu­ka i smje­ra ko­jim će­mo kre­nu­ti pre­ma Mi­nis­tar­stvu”, ka­že Ma­ja Jak­še­vacMik­ša, glav­na taj­ni­ca Far­ma­ce­ut­skog druš­tva.

PXL

Lje­kar­ni­ci­ma je uki­nu­ta us­lu­ga za iz­da­va­nje po­ma­ga­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.