Arbitra­ža u bro­je­vi­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA& BIZNIS -

Ar­bi­tra­žu pri Stal­nom su­di­štu HGK naj­češ­će tra­že tvrt­ke, iako ima i slu­ča­je­va ka­da je jed­na od stra­na­ka u spo­ru fi­zič­ka oso­ba U HUP-u, ko­ji se ba­vi mi­re­njem od 2005. go­di­ne, naj­vi­še arbitra­ža ot­pa­da na one me­đu ban­ka­ma, ali ima i onih iz os­ta­lih sek­to­ra Una­toč to­me što ko­nač­na od­lu­ka u kon­kret­nom pred­me­tu ovi­si o obje uklju­če­ne stra­ne, pos­to­tak us­pješ­nih arbitra­ža vr­lo je ve­lik Iako o tvrt­ka­ma i ar­bi­tra­ža­ma ne smi­ju go­vo­ri­ti jer im to pri­je­či i za­kon, u HUP-u na­vo­de slu­čaj iz prak­se vri­je­dan 14 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.