Pro­vi­zi­ja po­sred­ni­ku u slu­ča­ju ra­ski­da ugo­vo­ra

Poslovni Dnevnik - - PRAVO -

Pre­ma

sta­vu Vr­hov­nog su­da Re­pu­bli­ke Hr­vat­ska u od­lu­ci br. Revx 224/09 član­kom 9. spor­nog ugo­vo- ra odre­đe­no je ka­da je na­lo­go­da­vac du­žan pla­ti­ti ugo­vo­re­ni iz­nos pro­vi­zi­je po­sred­ni­ku u slu­ča­ju ra­ski­da ugo­vo­ra od­nos­no toč­ni­je re­če­no u slu­ča­ju odus­tan­ka od na­lo­ga. Tak­va odred­ba ugo­vo­ra ni­ti je ugo­vo­re­na kazna, a ni­ti je ugo­vo­re­ni naj­vi­ši iz­nos nak­na­de šte­te.

U slu­ča­ju ra­ski­da ugo­vo­ra.pre­ma čl. 814. u sve­zi čl. 629. ZOO pre­dvi­đe­no je pra­vo po­sred­ni­ka na nak­na­du u slu­ča­ju odus­tan­ka od na­lo­ga, a pre­ma prav­nom shva­ća­nju ovo­ga su­da ni­je su­prot­no Us­ta­vu, pri­sil­nim pro­pi­si­ma ili mo­ra­lu druš­tva ugo­va­ra­nje pro­vi­zi­je po os­no­vu kao što je u ovom slu­ča­ju ugo­vo­re­no.

To­me tre­ba do­da­ti da ne pos­to­je ni­ti pret­pos­tav­ke iz čl. 47. ZOO, od­nos­no ne ra­di se o za­bra­nje­nom, ne­mo­ral­nom ni ze­le­na­škom prav­nom pos­lu, pa spor­na odred­ba čl. 9. Ugo­vo­ra o po­sre­do­va­nju ni­je ni­šta­va jer ne pos­to­je pret­pos­tav­ke iz čl. 47. i 103. st. 1. ZOO.

Sto­ga su os­no­va­ni na­vo­di tu­že­ni­ka u re­vi­zi­ji da je dru­gos­tu­panj­ski sud po­greš­no pri­mi­je­nio ma­te­ri­jal­no pra­vo ka­da je pri­hva­tio tuž­be­ni zah­tjev tu­ži­te­lja u tom di­je­lu i ut­vr­dio da je odred­ba čl. 9. spor­nog ugo­vo­ra ni­šta­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.