Funk­ci­ja čla­na upra­ve ni­je pra­vo iz člans­tva u druš­tvu

Poslovni Dnevnik - - PRAVO -

Pre­ma

sta­vu Vr­hov­nog su­da RH u od­lu­ci br. Revt 81/09 is­ti­če se da sud pri­hva­ća sta­ja­li­šte ni­žes­tu­panj­skih su­do­va da funk­ci­ja čla­na upra­ve, od­nos­no pred­sjed­ni­ka upra­ve druš­tva, ni­je pra­vo ko­je pro­is­ti­če iz člans­tva u druš­tvu jer za čla­na upra­ve, pri­mje­ri­ce, mo­že bi­ti bi­ra­na i oso­ba ko­ja ni­je član druš­tva (čl. 423. ZTD). Tu­ži­telj ti­je­kom pos­tup­ka za­pra­vo is­ti­če da vi­še ne­će mo­ći šti­ti­ti svo­ja pra­va s ob­zi­rom na to da će bi­ti nad­gla­san kod do­no­še­nja od­lu­ka, a što ta­ko­đer ni­je oprav­dan raz­log u smis­lu čl. 420. st. 2. Za­ko­na o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma jer upra­vo suk­lad­no na­ve­de­nom za­ko­nu tu­ži­te­lju sto­je na ras­po­la­ga­nju ins­ti­tu­ti za za­šti­tu pra­va ma­nji­ne u druš­tvu, od­nos­no u po­gle­du po­bi­ja­nja od­lu­ke skup­šti­ne ili ut­vr­đi­va­nja ni­šta­vos­ti tak­vih od­lu­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.