Svjet­ska ban­ka: Hr­vat­ska u Europ­sku uni­ju ula­zi sla­ba

Eko­no­mist In­der­mit Gill upo­zo­rio da di­je­li­mo sud­bi­nu tzv. ju­ga Eu­ro­pe

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - JA­DRAN­KA DOZAN

NU­djel dr­žav­ne po­troš­nje od 45 pos­to BDP-a ni­je a pri­ori za­bri­nja­va­ju­ći, ali važ­no je ka­ko se tro­ši no­vac, ka­že Gill

aj­kra­ći od­go­vor na pi­ta­nje kak­va Hr­vat­ska ula­zi u Europ­sku uni­ju bio bi - sla­ba, sa zna­čaj­ka­ma ze­ma­lja tzv. ju­ga Eu­ro­pe kod ko­jih da­nas vi­še do iz­ra­ža­ja do­la­ze sla­bos­ti eu­rop­skog eko­nom­skog mo­de­la.

Is­tak­nuo je to In­der­mit Gill, glav­ni eko­no­mist Svjet­ske ban­ke za Euro­pu i Sred­nju Azi­je na pred­stav­lja­nju stu­di­je “Zlat­ni rast: vra­ća­nje sja­ja eu­rop­skom gos­po­dar­skom mo­de­lu” u ko­joj se raz­ma­tra du­go­roč­ni rast u Eu­ro­pi, uklju­ču­ju­ći pi­ta­nje ima li po­tre­be za no­vim mo­de­lom i, ako ima, ka­ko bi on tre­bao iz­gle­da­ti.

Pi­ta­nje dr­žav­ne po­troš­nje

Za bo­lje per­s­pek­ti­ve u EU Hr­vat­ska mo­ra, sa­vje­tu­je Gill, znat­no poboljšati po­du­zet­ni­ču struk­tu­ru i po­ve­ća­ti udjel iz­vo­za. Udjel dr­žav­ne po­troš­nje od 45 pos­to BDP-a ni­je a pri­ori za­bri­nja­va­ju­ći, ali važ­no je ka­ko se tro­ši no­vac.

Mo­že­te, objaš­nja­va ovaj ana­li­ti­čar, ima­ti i re­la­tiv­no ve­li­ke iz­dat­ke za so­ci­jal­nu za­šti­tu, ali ako is­to­dob­no nis­te me­đu pr­vih 40 ze­ma­lja svi­je­ta po la­ko­ći pos­lo­va­nja (Hr­vat­ska je 80., op.a.) on­da to sva­ka­ko iz­a­zi­va oprez.

Iako neo­p­te­re­ćen ov­daš­njim dnev­no-po­li­tič­kim te­ma­ma, u dva je na­vra­ta In­der­mit Gill je u slu­ča­ju Hr­vat­ske u uto­rak apos­tro­fi­rao do­bro funk­ci­oni­ra­ju­ću po­li­ti­ku sre­diš­nje ban­ke.

Pot­cr­tao je pri­tom ka­ko su se ne­ki an­ti­cik­lič­ki po­te­zi Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke sre­di­nom proš­log de­set­lje­ća, znat­no pri­je kri­ze, ex an­te po­ka­za­li do­bri­ma i uve­li­ke zas­luž­ni­ma za do­bru ka­pi­ta­li­zi­ra­nost, a ti- me i sta­bil­nost fi­nan­cij­skog sus­ta­va na­kon iz­bi­ja­nja kri­ze.

Ma ko­li­ko se Eu­ro­pa da­nas pro­ma­tra naj­češ­će u kon­tek­s­tu kri­ze euro­zo­ne, europ­ski “stroj ko­nver­gen­ci­je”, ka­že, pri­do­nio je pros­pe­ri­te­tu sto­ti­na mi­li­ju­na lju­di, a to se oče­ku­je i ubu­du­će.

Pro­tek­lih de­set­lje­ća Eu­ro­pa je sli­je­di­la zlat­no pra­vi­lo ras­ta ko­je sa­gle­da­va ko­li­ko lju­di tre­ba­ju ra­di­ti, šte­dje­ti i ula­ga­ti da­nas ka­ko bi bu­du­ćim na­ra­šta­ji­ma bi­lo ba­rem to­li­ko do­bro kao na­ma. “Taj mo­del po-

In­der­mit Gill stao je mo­to­rom gos­po­dar­ske ko­nver­gen­ci­je, od ko­je je i Hr­vat­ska ima­la ko­ris­ti”, ocje­nju­je on.

Ve­za­no uz osi­gu­ra­nje pros­pe­ri­te­ta i u na­red­nim de­set­lje­ći­ma, Gill kao je­dan od glav­nih auto­ra iz­vješ­ća is­ti­če ka­ko “ve­ći­na europ­skih ze­ma­lja ima do­bre re­zul­ta­te s ob­zi­rom na tr­go­vi­nu i fi­nan­ci­je, broj­ne i na po­dru­čju po­du­zet­niš­tva i ino­va­ci­ja, ali ma­lo ih bi­lje­ži do­bre re­zul­ta­te na po­dru­čju ra­da i dr­žav­ne upra­ve.

Po­treb­ne su pro­mje­ne

Sto­ga Eu­ro­pa tre­ba pro­ves­ti broj­ne pro­mje­ne ka­ko bi una­pri­je­di­la dr­žav­ne upra­ve i tr­ži­šta ra­da, ne­što ma­nji broj pro­mje­na s ci­ljem po­ti­ca­nja ino­va­ci­ja i ras­ta pro­duk­tiv­nos­ti u po­du­ze­ći­ma te još ma­nji broj pro­mje­na u smis­lu re­for­ma na po­dru­čju fi­nan­ci­ja i tr­go­vi­ne.

Za­us­tav­lje­na pro­duk­tiv­nost, sma­nje­nje bro­ja sta­nov­ni­ka te neo­dr­ži­vi fi­skal­ni dis- ba­lan­si zah­ti­je­va­ju hit­nu pro­ved­bu mno­gih pro­mje­na. Hr­vat­ska sli­je­di is­to kre­ta­nje i tre­ba­la bi usre­do­to­či­ti na­po­re na po­ve­ća­nje učin­ko­vi­tos­ti dr­žav­ne upra­ve i tr­ži­šta ra­da, is­ti­ču u Svjet­skoj ban­ci.

Tri sku­pi­ne pre­po­ru­ka

U sklo­pu tri sku­pi­ne pre­po­ru­ka is­ti­ču po­tre­bu po­nov­nog po­kre­ta­nje stro­ja ko­nver­gen­ci­je ko­ji je si­ro­maš­ni­jim dr­ža­va­ma omo­gu­ćio da pos­ta­nu gos­po­dar­stva s vi­so­kom ra­zi­nom do­hot­ka.

Za­tim sa­vje­tu­ju po­nov­nu izgradnju Eu­ro­pe kao bren­da ko­ji je re­gi­ji u ko­joj ži­vi de­se­ti­na svjet­skog sta­nov­niš­tva po­mo­gao da bu­de re­gi­ja ko­ja os­tva­ru­je čak tre­ći­nu cje­lo­kup­ne svjet­ske pro­izvod­nje.

I ko­nač­no, ka­žu u Svjet­skoj ban­ci, po­nov­no tre­ba raz­mo­tri­ti što je po­treb­no da Eu­ro­pa os­ta­ne svjet­ska su­per­si­la ži­vot­nog sti­la s naj­vi­šom kva­li­te­tom ži­vo­ta u svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.