Opet po­ma­ma za tre­zor­skim zapisima

Po­traž­nja uve­li­ke pre­ma­ši­la po­nu­du pa su ka­ma­te nas­ta­vi­le pa­da­ti, a ukup­no je upi­sa­no 2,15 mi­li­jar­di ku­na ‘tre­zo­ra­ca’

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja u uto­rak je inves­ti­to­ri­ma prodalo 1,75 mi­li­jar­di kun­skih i 52,1 mi­li­jun eur­skih tre­zor­skih za­pi­sa. Ta­ko je ukup­ni no­vi krat­ko­roč­ni dug uve­ćan za 2,15 mi­li­jar­di ku­na.

Is­pr­va se Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja htje­lo zadužiti za 1,1 mi­li­jar­du ku­na i 40 mi­li­ju­na eura, no po­traž­nja inves­ti­to­ra znat­no je nad­ma­ši­la po­nu­du, bu­du­ći da je sus­tav vi­so­ko lik­vi­dan, a ne­ma no­vih pri­li­ka za ulaganja. Ukup­no su ula­ga­či po­nu­di­li 2,22 mi­li­jar­de ku­na i 71,35 mi­li­ju­na eura.

Ve­li­ki “spre­ad” iz­me­đu po­nu­de i po­traž­nje bio je naj­ve­ći kod tro­mje­seč­nih kun­skih za­pi­sa, što je re­zul­ti­ra­lo ve­ćim upi­som i ma­njom ka­mat­nom sto­pom. Ula­ga­či su, na­ime, tra­ži­li go­to­vo tros­tru­ko vi­še tih za­pi­sa (845 mi­li­ju­na) od po­nu­đe­nih 300 mi­li­ju­na.

Na kra­ju je upi­sa­no 390 mi­li­ju­na tro­mje­seč­nih za­pi­sa uz ka­mat­nu sto­pu od 2,25 pos­to. To je ujed­no i naj­ma­nja sto­pa od po­čet­ka sr­p­nja proš­le go­di­ne. Upi­sa­no je i 413 mi­li­ju­na ku­na šes­to­mje­seč­nih za­pi­sa uz ka­mat­nu sto­pu od 3,25 pos­to te 950 mi­li­ju­na ku­na jed­no­go­diš­njih uz sto­pu od 3,5 pos­to.

Što se ti­če eur­skih za­pi­sa, upi­sa­no je 52,1 mi­li­ju­na eura, a po­nu­đe­no je 71,35 mi­li­ju­na. Ka­mat­ne sto­pe na tro­mje­seč­ne eur­ske za­pi­se iz­no­si­le su 2,48 pos­to te tri pos­to za jed­no­go­diš­nje.

PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić mo­že bi­ti za­do­vo­ljan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.