Zbog stra­ha od no­vog glo­bal­nog slo­ma tra­ži se od­luč­na ak­ci­ja Kri­za alar­mi­ra­la svjet­sku eli­tu, sa­zva­li hi­tan sas­ta­nak

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - MA­RI­NA BILUŠ

GNes­luž­be­ni izvo­ri tvr­de da su svjet­ski li­de­ri po­naj­vi­še za­bri­nu­ti zbog mo­gu­ćih opas­nih po­s­lje­di­ca kri­ze špa­njol­skih ba­na­ka

lo­bal­na tr­ži­šta su vr­lo skep­tič­na, a glav­na je dvoj­ba je­su li do­sad po­du­ze­te mje­re Eu­ro­pi do­volj­ne ka­ko bi se osi­gu­rao opo­ra­vak i ot­klo­nio ri­zik pro­dub­lji­va­nja i pre­li­je­va­nja kri­ze. Tu je po­ru­ku iz Bi­je­le ku­će no­vi­na­ri­ma pre­nio glas­no­go­vor­nik Jay Car­ney ka­da se doz­na­lo da su li­de­ri se­dam naj­moć­ni­jih gos­po­dar­stva svi­je­ta sa­zva­li hi­tan sas­ta­nak. Alarm se, oče­ki­va­no, ogla­sio zbog eska­la­ci­je kri­ze u eu­rop­skoj mo­ne­tar­noj uni­ji i stra­ha da bi ona usko­ro mo­gla dovesti do fi­nan­cij­skog ka­osa glo­bal­nih raz­mje­ra kao što je to bio slu­čaj 2008. go­di­ne.

Iako do za­klju­če­nja bro­ja ni­je bi­lo poz­na­to o če­mu su kon­kret­no ti­je­kom kon­fe­ren­cij­skog po­zi­va ras­prav­lja­li še­fo­vi ze­ma­lja G7, ali i gu­ver­ne­ri nji­ho­vih sre­diš­njih ba­na­ka, ve­ći­na ana­li­ti­ča­ra oče­ki­va­la je da će se Eu­rop­ske li­de­re po­ku­ša­ti “pri­si­li­ti” da od­luč­ni­ju ak- Jay Car­ney glas­no­go­vor­nik Bi­je­le ku­će Cris­to­bal Mon­to­ro špa­njol­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ci­ju u bor­bi pro­tiv kri­ze. Ho­će li svet­ska po­li­tič­ka eli­ta na in­ter­ven­ci­ju us­pje­ti pri­vo­li­ti i Europ­sku sre­diš­nju ban­ku či­je se vod­stvo da­nas sas­ta­je, bit će jas­no tek na­kon što gu­ver­ner Drag­hi iz­vi­jes­ti o re­zul­ta­ti­ma to­ga sas­ta­na­ka

Nes­luž­be­ni izvo­ri u uto­rak su na­vo­di­li da su svjet­ski li­de­ri po­naj­vi­še za­bri­nu­ti zbog mo­gu­ćih opas­nih po­s­lje­di­ca kri­ze špa­njol­skih ba­na­ka, jer bi, stra­hu­ju, ko­laps ta­moš­njeg fi­nan­cij­skog sek­to­ra mo­gao bi­ti ite­ka­ko po­gu­ban za os­ta­tak svi­je­ta.

Da su do­brim di­je­lom u pra­vu is­tog je da­na do­ka­zao do­sad mo­žda naj­dra­ma­tič­ni­ji apel iz Špa­njol­ske. Uz ovak­ve ka­ma­te na za­du­ži­va­nje, po­ru­čio je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Cris­to­bal Mon­to­ro, fi­nan­cij­ska tr­ži­šta su de fac­to za­tvo­re­na za nas. Pri­tom je otvo­re­no za­tra­žio europ­sku po­moć u spa­ša­va­nju po­sr­nu­lih ba­na­ka. “Ban­kar­ski sek­tor u Špa­njol­skoj mo­ra se do­ka­pi­ta­li­zi­ra­ti kroz Europ­ski sta­bi­li­za­cij­ski me­ha­ni­zam”, re­kao je.

A dok se če­ka da čel­ni­ci euro­zo­ne od­lu­če ho­će li ta­ko i bi­ti, šef San­tan­de­ra, naj­ve­će špa­njol­ske ban­ke, po­ru­čio je da ta­moš­njem ban­kar­skom sek­to­ru za pre­živ­lja­va­nje tre­ba 40 mi­li­jar­di eura.

Fo­to­lia

Li­de­ri ze­ma­lja G7 naj­a­vi­li su te­le­fon­sku kon­fe­ren­ci­ju

PXL

I. Op­pen­he­im, pred­sjed­nik Upra­ve In­gre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.