Nje­mač­ka am­ne­zi­ja put u pro­past Eu­ro­pe

Tre­ća ka­tas­tro­fa? Li­jek An­ge­le Mer­kel “pr­vo ubij, on­da li­je­či” na­le­tio je na zid re­al­nos­ti i de­mo­kra­ci­je. Još ni­je pre­kas­no za pro­mje­nu, ali vi­še za to ne­ma­mo go­di­ne, već da­ne

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Eu­ro­pa je u vr­lo oz­bilj­noj si­tu­aci­ji. Tko bi po­mis­lio da će bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron po­zva­ti vla­de dr­ža­va euro­zo­ne da sku­pe hra­brost i os­nu­ju fi­skal­nu uni­ju (sa za­jed­nič­kim pro­ra­ču­nom, za­jed­nič­kom po­rez­nom po­li­ti­kom i uza­jam­no jam­če­nim jav­nim du­gom). Ca­me­ron je ta­ko­đer us­t­vr­dio ka­ko je ja­ča po­li­tič­ka in­te­gra­ci­ja je­di­ni na­čin sp­rje­ča­va­nja pro­pas­ti eura. Kon­zer­va­tiv­ni bri­tan­ski pre­mi­jer! Eu­rop­lja­ni su na ru­bu lu­di­la, a Downing Stre­et po­zi­va na ra­ci­onal­ni i od­luč­ni od­go­vor služ­bi za spa­ša­va­nje u kriz­noj si­tu­aci­ji.

Na ža­lost, te služ­be za spa­ša­va­nje pre­dvo­di Nje­mač­ka na če­lu s kan­ce­lar­kom An­ge­lom Mer­kel. Kao re­zul­tat to­ga, Eu­ro­pa i da­lje po­ku­ša­va po­žar uga­si­ti ben­zi­nom, to jest šted­njom ko­ju je pro­pi­sa­la Nje­mač­ka, sa slje­de­ćom po­s­lje­di­com: u sa­mo tri go­di­ne fi­nan­cij­ska kri­za euro­zo­ne pos­ta­la je op­će­europ­ska eg­zis­ten­ci­jal­na kri­za.

Za­bo­rav­lje­ne lek­ci­je iz 30-ih

Ne­moj­mo se za­va­ra­va­ti, ako se ras­pad­ne eu­ro­zo­na, ras­past će se i Eu­rop­ska Uni­ja (naj­ve­će svjet­sko gos­po­dar­stvo), što će pos­lu­ži­ti kao oki­dač za glo­bal­nu gos­po­dar­sku kri­zu raz­mje­ra kak­ve nit­ko živ ni­je is­ku­sio. Eu­ro­pa sto­ji na ru­bu bez­da­na u ko­ji će ne­iz­bjež­no pas­ti ako Nje­mač­ka, a za njom i ci­je­la Eu­ro­pa, ne pro­mi­je­ni smjer.

Ne­dav­no odr­ža­ni iz­bo­ri u Fran­cu­skoj i Grč­koj, za­jed­no s lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ita­li­ji i traj­nim ne­mi­ri­ma u Špa­njol­skoj i Ir­skoj, po­ka­za­li su da je jav­nost iz­gu­bi­la po­vje­re­nje u stro­gu šted­nju ko­ju na­me­će Nje­mač­ka. Li­jek An­ge­le Mer­kel “pr­vo ubij, on­da li­je­či” na­le­tio je na zid re­al­nos­ti – i de­mo­kra­ci­je. Po­nov­no na te­ži na­čin uči­mo da ovak­va šted­nja, na­ro­či­to kad se pro­vo­di za vri­je­me stra­ho­vi­te fi­nan­cij­ske kri­ze, vo­di sa­mo u de­pre­si­ju. To bi već tre­ba­li zna­ti i vrap­ci na gra­ni. Ko­nač­no, ri­ječ je o pou- ca kriz­nih ze­ma­lja od stra­ne Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke, euro­pe­iza­ci­jom dr­žav­nih du­go­va pu­tem euro­obvez­ni­ca te pro­gra­mom ras­ta ko­jim će se iz­bje­ći de­pre­si­ja euro­zo­ne i po­tak­nu­ti opo­ra­vak.

La­ko je za­mis­li­ti nje­mač­ko ne­go­do­va­nje u ve­zi s tak­vim pro­gra­mom: još du­ga! Gu­bi­tak kon­tro­le nad ka­pi­ta­lom! In­fla­ci­ja! E, ta­ko ne­će ići!

Ali to ho­će ta­ko ići. Na­ime, nje­mač­ki rast na te­me­lju iz­vo­za ba­zi­ran je na vr­lo slič­nim pro­gra­mi­ma ze­ma­lja u us­po­nu te Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va. Da Ki­na i Ame­ri­ka ni­su us­mje­ri­le dio du­gom fi­nan­ci­ra­nih sred­sta­va u svo­ja gos­po­dar­stva po­čet­kom 2009., nje­mač­ko gos­po­dar­stvo bi­lo bi do­ži­vje­lo te­žak uda­rac.

Ni­jem­ci se mo­ra­ju za­pi­ta­ti je­su li oni, ko­ji su se naj­vi­še oko­ris­ti­li eu­rop­skom in­te­gra­ci­jom, sprem­ni pla­ti­ti nje­zi­nu ci­je­nu ili joj do­pus­ti­ti da pro­pad­ne. Osim po­li­tič­kog i fi­skal­nog uje­di­nje­nja te krat­ko­roč­ne po­li­ti­ke ras­ta, Eu­rop­lja­ni­ma hit­no tre­ba­ju struk­tur­ne re­for­me s ci­ljem ob­no­ve eu­rop­ske kon­ku­rent­nos­ti. Ako Eu­ro­pa že­li pre­ži­vje­ti ovu eg­zis­ten­ci­jal­nu kri­zu, tre­ba os­tva­ri­ti tri na­ve­de­na uvje­ta.

Iz­o­li­ra­ni kao ni­ka­da pri­je

Shva­ća­mo li mi Ni­jem­ci svo­ju op­će europ­sku od­go­vor­nost? Ne či­ni se ta­ko. Što­vi­še, ri­jet­ko kad je Nje­mač­ka bi­la iz­o­li­ra­na kao sa­da. Go­to­vo nit­ko ne ra­zu­mi­je na­šu dog­ma­tič­nu po­li­ti­ku šted­nje, ko­ja se pro­ti­vi pret­hod­nim is­kus­tvi­ma, te sma­tra­ju da ide­mo u po­greš­nu mje­ru, ako ne i gla­vom kro­za zid. Još ni­je pre­kas­no za pro­mje­nu smje­ra, ali sa­da vi­še za to ne­ma­mo go­di­ne, već sa­mo da­ne i tjed­ne, u naj­bo­ljem slu­ča­ju mje­se­ce.

Nje­mač­ka je dva pu­ta u 20. sto­lje­ću uni­šti­la sa­mu se­be, a sa so­bom i europ­ski po­re­dak, na­kon če­ga je oba pu­ta uvje­ri­la Za­pad da je iz to­ga iz­vuk­la pra­vu po­uku. Sa­mo na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.