Da je vi­še faj­te­ra po­put Ro­ha­tin­skog...

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Pra­ši­na ko­ju je po­di­gao po­s­ljed­njim is­tu­pom u ci­je­loj je pri­či o sko­roj pro­mje­ni na vr­hu HNB-a sta­vi­la na­gla­sak upra­vo na stil i ne­mu­štos­ti u iz­bo­ru no­vo­ga gu­ver­ne­ra

Net­ko dru­gi mo­žda bi skru­še­no tek pri­mio na zna­nje da u Vla­di s njim vi­še ne ra­ču­na­ju, pri­če­kao bi is­tek man­da­ta i poz­drav­no re­kao ne­ku od uobi­ča­je­nih fra­za: da je za­si­ćen pos­lom, da je oba­vio svo­ju mi­si­ju, da sli­je­di no­va ra­zvoj­na fa­za ko­ju va­lja pre­pus­ti­ti i no­vim lju­di­ma... Mno­gi bi duž­nos­nik na to pris­tao čak i ako bi “ko­ša­ri­cu” do­bio una­toč druk­či­jim pret­hod­nim do­go­vo­ri­ma, bez jas­ne ar­gu­men­ta­ci­je, ako bi mu se ona uru­či­la la­kon­ski te­le­fo­nom, pa čak i s ni­že ra­zi­ne iz­vr­š­ne vlas­ti od ure­da pre­mi­je­ra. No, ne i gu­ver­ner Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke.

Želj­ko Ro­ha­tin­ski ne pris­ta­je na raz­laz u ko­je­mu bi mu pre­mi­jer na slu­ša­li­cu šap­nuo da s njim vi­še ne ra­ču­na­ju i po­tom mir­no šmug­nuo u svo­ju ko­lo­te­či­nu, ra­ču­na­ju­ći valj­da da će ovaj do sr­p­nja smiš­lja­ti i su­vis­la objaš­nje­nja spo­ra­zum­no­ga raz­la­za. Gu­ver­ner je pre­mi­je­ru, ali i “po­li­ti­čar­skim” pro­fi­li­ma op­će­ni­to oči­to ne­do­ku­čiv, vje­ro­jat­no i kom­pli­ci­ran. Ne­ma čak pro­ble­ma ni s tim da glas­no ka­že ka­ko je od­ba­čen od vla­da­ju­će gar­ni­tu­re. Što baš i ni­je ugod­no priz­na­ti. To vi­še što bi uoči re­dov­na is­te­ka 12-go­diš­nje­ga gu­ver­ner­skog man­da­ta mno­gi mo­žda rek­li ka­ko je os­vje­že­nje u vr­hu sre­diš­nje ban­ke mo­žda i po­želj­no, i što je una­trag go­di­nu da­na zbog ko­ke­ti­ra­nja s po­li­ti­kom i spor­ne epi­zo­de s ot­ku­pom obi­telj­ske ku­će me­dij­ski ipak pres­tao bi­ti ne­do­dir­ljiv. Ro­ha­tin­ski je to­ga za­si­gur­no svjes­tan i uto­li­ko je nje­gov iz­ne­na­đu­ju­ći is­tup te­ško pri­pi­sa­ti že­lji da is­pad­ne žr­tvom, ili ne­mo­guć­nos­ti da za­to­mi po­vri­je­đe­ni ego.

To bi bi­li znaci sla­bos­ti. A on je ipak “faj­ter” ko­ji se ne bo­ji ni uda­ra­ca u pro­fe­si­onal­nom rin­gu. Za to je po­treb­no sa­mo­po­uz­da­nje u vlas­ti­tu sna­gu. Uz kom­bi­na­ci­ju pro­fe­si­onal­ne stras­ti i kom­pe­ten­ci­ja kak­ve su na vi­so­kim jav­nim funk­ci­ja­ma i po­li­tič­koj sce­ni u nas, na ža­lost, ri­jet­ke, u nje­go­vu slu­ča­ju tre­ba do­da­ti zna­čaj­nu po­dr­šku i po­vje­re­nje ko­je uži­va u do­ma­ćoj jav­nos­ti, kao i me­đu­na­rod­na priz­na­nja. Me­dij­ska pra­ši­na na nje­ga se li­je­pi.

Pra­ši­na ko­ju je po­di­gao (i) po­s­ljed­nji mu is­tup u ci­je­loj je pri­či o sko­roj pro­mje­ni na vr­hu HNB-a sta­vi­la na­gla­sak upra­vo na stil i ne­mu­štos­ti u iz­bo­ru no­vo­ga gu­ver­ne­ra. A prem­da iz per­s­pek­ti­ve zem­lje u pri­lič­no du­bo­koj re­ce­si­ji na­me­će i pi­ta­nje bi li to mo­glo zna­či­ti i ne­že­lje­ne po­s­lje­di­ce na rad sa­me mo­ne­tar­ne vlas­ti, opas­ni eks­pe­ri­men­ti na tom po­dru­čju da­nas se ipak ne či­ne re­al­nom pri­jet­njom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.