Je­su li ni­jem­ci, KO­JI SU SE NAJ­VI­ŠE OKO­RIS­TI­LI EU­ROP­SKOM IN­TE­GRA­CI­JOM, Sprem­ni pla­ti­ti nje­zi­nu ci­je­nu ili će do­pus­ti­ti pro­past

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

ci ko­ju su još po­čet­kom 30-ih iz­vuk­li ame­rič­ki pred­sjed­nik Her­bert Ho­over i kan­ce­lar ta­da we­imar­ske Nje­mač­ke He­in­rich Brüning. Na ža­lost, či­ni se da ju je upra­vo Nje­mač­ka za­bo­ra­vi­la.

Sto­ga sa­da Grč­koj pri­je­ti pot­pu­ni ka­os, a i iz­gle­di po­s­lje­dič­nog ban­kro­ta špa­njol­skih, ta­li­jan­skih i fran­cu­skih ba­na­ka ni­su ni­ma­lo za­ne­ma­ri­vi, što bi po­kre­nu­lo fi­nan­cij­sku la­vi­nu ko­ja bi za­tr­pa­la ci­je­lu Euro­pu. I što ta­da? Ot­pi­sa­ti sve ono u što su ula­ga­le dvi­je ge­ne­ra­ci­je Eu­rop­lja­na, go­le­mu inves­ti­ci­ju u us­pos­ta­vu ins­ti­tu­ci­ja ko­ja je do­ve­la do naj­du­ljeg raz­dob­lja mi­ra i bla­gos­ta­nja u po­vi­jes­ti ovog kon­ti­nen­ta? Jed­no je si­gur­no: pro­past eura i ras­pad EU zna­či­li bi stu­pa­nje Eu­ro­pe sa svjet­ske po­zor­ni­ce. Tre­nu­tač­na nje­mač­ka po­li­ti­ka to je ap­surd­ni­ja ka­da se sa­gle­da­ju nje­zi­ne po­ten­ci­jal­ne gor­ke po­li­tič­ke i gos­po­dar­ske po­s­lje­di­ce.

Dak­le, na Nje­mač­koj i Fran­cu­skoj, od­nos­no An­ge­li Mer­kel i pred­sjed­ni­ku Franço­isu Hol­lan­deu od­lu­ka je o bu­duć­nos­ti na­še­ga kon­ti­nen­ta. Spas Eu­ro­pe sa­da ovi­si o te­melj­noj pro­mje­ni nje­mač­ko­ga gos­po­dar­sko-po­li­tič­kog sta­va te o fran­cu­skom sta­vu pre­ma po­li­tič­koj in­te­gra­ci­ji i struk­tur­nim re­for­ma­ma.

For­ma­li­zi­ra­ti prak­su

Fran­cu­ska će mo­ra­ti pris­ta­ti na po­li­tič­ku uni­ju, od­nos­no za­jed­nič­ku vla­du sa za­jed­nič­kom par­la­men­tar­nom kon­tro­lom za euro­zo­nu. Vla­de dr­ža­va čla­ni­ca euro­zo­ne iona­ko već za­jed­nič­ki dje­lu­ju na rje­ša­va­nju kri­ze kao de fac­to vla­da. Ono što pos­ta­je sve pri­sut­ni­je u prak­si tre­ba­lo bi se for­ma­li­zi­ra­ti i po­gu­ra­ti na­pri­jed.

Nje­mač­ka će pak mo­ra­ti po­dr­ža­ti fi­skal­nu uni­ju. U ko­nač­ni­ci to zna­či jam­s­tvo op­s­tan­ku euro­zo­ne nje­mač­kom gos­po­dar­skom mo­ći i ka­pi­ta­lom, od­nos­no neo­gra­ni­če­nim ot­ku­pom dr­žav­nih obvez­ni-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.