Bi­lo Bi tra­gič­no i iro­nič­no ka­da Bi mir­nim pu­tem ob­nov­lje­na nje­mač­ka TRE­ĆI PUT PRO­UZ­RO­ČI­LA PRO­PAST EU­RO­PE

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

ovaj na­čin, ko­ji se naj­bo­lje odra­ža­va u nje­zi­nu pri­hva­ća­nju eu­rop­skog pro­jek­ta, Nje­mač­ka je us­pje­la do­bi­ti pris­ta­nak na po­nov­no uje­di­nje­nje. Bi­lo bi tra­gič­no i iro­nič­no ka­da bi ta mir­nim pu­tem i s naj­bo­ljim na­mje­ra­ma ob­nov­lje­na Nje­mač­ka tre­ći put pro­uz­ro­či­la pro­past eu­rop­skog po­ret­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.