Pr­va re­gi­onal­na mre­ža za Fil­mo­fi­le

Re­gi­ja

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Na re­gi­onal­nom web pros­to­ru svi ko­ris­ni­ci por­ta­la tv­pro­fil.net za pre­gled TV ras­po­re­da mo­gu uži­va­ti u no­vim funk­ci­onal­nos­ti­ma ko­ji ovaj por­tal či­ne pr­vom re­gi­onal­nom druš­tve­nom mre­žom za lju­bi­te­lje TV sa­dr­ža­ja. Sva­ki ko­ris­nik na svo­me pro­fi­lu kre­ira lis­tu omi­lje­nih emi­si­ja. Za cje­lo­ku­pan TV sadržaj ko­ris­nik mo­že kre­ira­ti pod­sjet­ni­ke o vre­me­nu pri­ka­zi­va­nja ko­ji mu do­la­ze na e-ma­il, SMS ili kao zvuč­na po­ru­ka na ekra­nu. Sva­ki ko­ris­nik mo­že pra­ti­ti dru­ge ko­ris­ni­ke, te pre­gle­da­va­ti nji­ho­ve ko­men­ta­re omi­lje­nih fil­mo­va, se­ri­ja ili emi­si­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.